ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

(STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE)

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla II roku i kolejnych lat studiów

- w przypadku ubiegania się jednocześnie o stypendium dla najlepszych doktorantów lub/i stypendium doktoranckie konieczne jest dostarczenie osobnego kompletu załączników do każdego z wniosków

załącznik nr 3 Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

załącznik nr 4 Informacja o numerze rachunku bankowego  

Oświadczenie dla ubiegających się o stypendium projakościowe


Wnioski o stypendia w roku akademickim 2019/2020 można składać od 1 października do 15 października 2019 w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej