1. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty po odbytej praktyce?

Student jest zobowiązany do złożenia w biurze oryginału Karty Realizacji Praktyki,  w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego tj. 15 października/15 grudnia (kierunki praktyczne) – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć lub nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ich ukończenia - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego.

2. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć pracę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października/15 grudnia (kierunki praktyczne). 

3. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy lub w przypadku jednoosobowej działalności własny podpis jako właściciela firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października/15 grudnia (kierunki praktyczne).

4. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć wcześniej odbytą praktykę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października/15 grudnia (kierunki praktyczne). 

5. Co jeżeli nie mam promotora?

W przypadku braku promotora Dziekan wyznacza osobę, która może podpisywać dokumenty związane z praktykami. Prosimy o kontakt z Dziekanatem, aby uzyskać informację, kto pełni taką funkcję.

6. Co jeżeli nie mam kontaktu z promotorem?

W przypadku braku kontaktu z promotorem lub przebywania promotora poza Uczelnią przez dłuższy czas:

  • Uzyskanie podpisu osoby zastępującej promotora lub kierownika katedry;
  • Odbycie praktyki dodatkowej i po jej zakończeniu zaliczenie praktyki dodatkowej jako obowiązkowej;
  • Odbycie praktyki bez porozumienia z Uczelnią (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą) i po jej zakończeniu zaliczenie wcześniej odbytej praktyki jako praktyki obowiązkowej.

Nie istnieje możliwość podpisania porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej bez podpisu promotora lub osoby w zastępstwie.

7. Jak wypisać zadania realizowane podczas praktyk?

Zadania realizowane w czasie praktyki powinny być ustalone z firmą, która przyjmuje studenta na praktykę. Jeżeli firma nie przekazała takiej informacje to zadania realizowane w czasie praktyk muszą zostać uzupełnione przez studenta samodzielnie odpowiadając na pytanie – Co bym chciał/a robić na konkretnym stanowisku pracy? lub być zgodne z ofertą praktyki zawartej w ogłoszeniu.

8. Ile mają trwać praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana na każdym kierunku i podana na stronie Krajowe Praktyki Studenckie oraz w sylabusach.

9. Ile mają trwać praktyki dodatkowe?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie. 

10. Ile ma trwać praca zawodowa, aby została zaliczona, jako praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie. 

11. Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby była ona zaliczona, jako praktyka obowiązkowa?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie.

12. Czy Uczelnia pomaga w znajdowaniu praktyki?

Na stronie Uczelni znajdują się oferty pracy, praktyk i staży.

13. Jestem studentem fili w Rybniku czy mogę dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki bez przyjazdu do Katowicach?

Proszę komplet dokumentów dostarczyć do Dziekanatu, który dostarczy dokumenty do biura pocztą wewnętrzną i te dokumenty po podpisaniu zostaną zwrócone do Dziekanatu w Rybniku, chyba że student skontaktuje się z Dziekanatem i ustali inny sposób dostarczenia dokumentów.

14. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Dziekanatu w formie pisemnej (za pomocą oświadczenia lub wiadomości e-mail na adres sabina.gutwinska@uekat.pl), niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie (Oświadczenie anulowania praktyki). 

15. Kiedy widoczne będzie zaliczenie praktyki w Wirtualnej Uczelni?

Dziekanat zajmuje się praktykami od strony organizacyjnej, zaliczenie praktyk będzie widoczne dopiero po wpisaniu ich przez promotora do protokołu.

16. Który rok studiów mam wpisać na dokumentach z praktyk, gdy są one odbywane w wakacje?

Prosimy o wpisywanie II ze względu na to, że II rok jest tym, w którym student jest zobowiązany do odbycia praktyki.

17. Gdzie znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie praktyk?

Dokumenty znajdują się na stronie Dziekanatu w zakładce Krajowe Praktyki Studenckie. 

18. Czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentów do Biura pocztą tradycyjną?

Tak, prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:

Dziekanat Szkoły Studiów I i II stopnia 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Dokumenty po ich podpisaniu zostaną odesłane na adres nadawcy. W przypadku preferowania innej formy dostarczenia dokumentów prosimy o kontakt e-mailowy.

19. W ilu egzemplarzach mam dostarczyć porozumienie?

Prosimy o dostarczenie 3 jednobrzmiących egzemplarzy porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej/dodatkowej/oświadczenia wewnętrznego jednostek dla każdej z umawiających się stron. 

20. Czy jest możliwość podpisania porozumienia/umowy, którą dostaję od firmy?

Tak, jednocześnie proszę pamiętać, iż takie porozumienie/umowa musi zostać zaakceptowane przez Radcę Prawnego Uczelni, więc czas podpisania porozumienia wydłuża się. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej sytuacji.

21. Czy istnieje możliwość podpisania porozumienia w czasie trwania praktyki?

Nie, porozumienie musi zostać podpisane przez przedstawicieli firmy oraz Uczelnię, nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki. 

22. Jak wypełnić harmonogram na porozumieniu i Karcie Realizacji Praktyki, gdy mam więcej niż 120 godzin?

Istnieje kilka możliwości:

  • Wydrukowanie dwukrotne pierwszej strony dokumentu
  • Stworzenie tabeli na wzór tej zawartej w dokumencie i dołączenie jako załącznika
  • Rozpisanie tygodniami, a nie dniami odbywanej praktyki

Prosimy o nieedytowanie dokumentów związanych z praktykami, gdyż wzory są wprowadzone Zarządzeniem 104/19 i muszą pozostać niezmienione.

W przypadku pytań nie uwzględnionych w tej zakładce prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.