Zdalna procedura odbywania praktyk

Wychodząc naprzeciw potrzebom na czas pandemii wprowadzamy zdalna procedurę odbywania praktyk. Wszelka korespondencja prowadzona przez studentów oraz nauczycieli akademickich odbywa się z kont w domenie Uniwersytetu.

Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan Szkoły Studiów I i II stopnia.

Terminem składania dokumentów z praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (I i II stopień) oraz filii w Rybniku jest 15.12.

Student podpisując porozumienie oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

INNA AKTYWNOŚĆ - INFOGRAFIKA 

Krok 1. Student uzupełnia Kartę Realizacji Praktyki 

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie wymienionych wyżej zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę Realizacji Praktyki, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst:"Po zapoznaniu się z harmonogramem i zadaniami zaliczam praktykę".

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą firmy, promotora na adres praktyki@uekat.pl. Student dostaje informacje o zaliczeniu praktyki.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA - INFOGRAFIKA

Krok 1. Student uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej, wykonanie zadań zawartych w porozumieniu zgodnie z harmonogramem" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Porozumienie, dołączając potwierdzenie firmy o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z harmonogramem i zadaniami wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej przez studenta"

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy i promotora na adres praktyki@uekat.pl. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej dostarcza Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). 

Krok 7. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę Realizacji Praktyki, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z harmonogramem i zadaniami zaliczam praktykę". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą firmy i promotora na adres praktyki@uekat.pl.  

Krok 8. Student dostaje informacje o zaliczeniu praktyki.

PRAKTYKA DODATKOWA - INFOGRAFIKA

Krok 1. Student uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki dodatkowej 

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki dodatkowej, wykonanie zadań zawartych w porozumieniu zgodnie z harmonogramem" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy na adres praktyki@uekat.pl Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki dodatkowej.

Krok 4. Student odbywa praktykę.

Krok 5. Student po zakończonej praktyce dodatkowej dostarcza Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą firmy na adres praktyki@uekat.pl

 Krok 6. Student dostaje informacje o zaliczeniu praktyki.

 

  • Inna aktywność