Certyfikaty i akredytacje Uczelni/Szkoły?

 

Akredytacja akademicka to najważniejsza metoda oceny jakości edukacji w szkołach wyższych. Jej celem jest potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia określone przez instytucję akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Ocenie podlega misja uczelni oraz sposób i rezultaty jej realizacji, a więc program studiów i organizacja procesu nauczania, warunki studiowania (lokale, biblioteka, komputeryzacja, zaplecze dydaktyczne), kwalifikacje kadry nauczającej i prowadzone przez nią badania naukowe, troska o miejsca pracy dla absolwentów i inne. Szczególną wagę przykłada się do przejrzystości procedur edukacyjnych, internacjonalizacji studiów, badań zadowolenia studentów i pracodawców oraz wewnątrz uczelnianych mechanizmów zapewniana jakości. Każda akredytacja zawiera w sobie dwa elementy: samoocenę przygotowaną przez szkołę oraz wizytację Zespołu Oceniającego powołanego przez Komisję Akredytacyjną, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie akredytacji m.in. na podstawie opinii wydanej przez Zespół *.

* fragment broszury informacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS.

 

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 7 maja 2020 roku kierunek Informatyka prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 11-12 października 2019 roku (Uchwała nr 132/2020) oraz (Uchwala nr 133/2020).

Uchwałą nr 432/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11.07.2019 r. kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 2-3 lutego 2019 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 9 lipca 2018 roku kierunek Przedsiębiorczość i Finanse prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 17-18 marca 2018 roku. (Uchwała nr 356/2018).

Uchwałą nr 219/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Finanse menedżerskie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.

Uchwałą nr 220/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Zarządzanie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.

Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 6 kwietnia 2017 roku kierunki Ekonomia (Uchwała nr 127/2017) i Gospodarka Przestrzenna (Uchwała nr 128/2017) prowadzone na Wydziale Ekonomii uzyskały pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 9-12 grudnia 2016 roku.

Uchwałą nr 253/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 czerwca 2016 r. - kierunek Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 26-27 stycznia 2016 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 21 maja 2015 roku kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 14-15 lutego 2015 roku. (Uchwała nr 372/2015).

Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 23.04.2015 r. kierunki Analityka gospodarcza (Uchwała nr 237/2015) i Gospodarka turystyczna (Uchwała nr 238/2015) prowadzone na Wydziale Zarządzania uzyskały wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 16-19 stycznia 2015 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 21 maja 2015 roku kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 14-15 lutego 2015 roku. (Uchwała nr 372/2015).

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 05.06.2014 roku kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Wydział  Zarządzania uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 15-16 luty 2014 roku. (Uchwała 321/2014).