Misja

Misja

Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest zapewnienie nowoczesnej oferty dydaktycznej i wysokiej jakości badań w zakresie wybranych dyscyplin naukowych przez środowisko akademickie kreujące i upowszechniające wiedzę oraz nowe idee, otwarte na współprace międzynarodową i ekspercką.

Wartości

  1. jakość
  2. umiędzynarodowienie
  3. odpowiedzialność społeczna
  4. innowacyjność
  5. integralność
  6. profesjonalizm

Wizja rozwoju

W oparciu o kluczowe wartości sformułowana została wizja rozwoju Uniwersytetu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego, którego zintegrowana i otwarta na współpracę z otoczeniem społeczność akademicka tworzy i upowszechnia wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz wzmacniania pozycji naukowej, dydaktycznej i eksperckiej uczelni w regionie, kraju i za granicą.