Praktyki zawodowe

Procedura obowiązująca studentów

 

PROCEDURA ODBYWANIA KRAJOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

 

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Twoja Kariera oraz w e-uczelni.

1. Rodzaje praktyk:

a.  Praktyka obowiązkowa – nie krócej niż 120 godzin / a w przypadku kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie krócej niż 360 godzin

b.  Praktyka dodatkowa - nie krócej niż 120 godzin / a w przypadku kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie krócej niż 360 godzin. 

c.  Uznanie innej aktywności, jako praktyki obowiązkowej

  • Praca zawodowa – zatrudnienie na podstawie umowy przez przynajmniej 3 miesiące, w trakcie roku akademickiego, w którym odbywana jest praktyka
  • Praktyka odbyta w innej szkole wyższej - nie krócej niż 120 godzin / a w przypadku kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie krócej niż 360 godzin
  • Indywidualna działalność gospodarcza – prowadzenie działalności gospodarczej przez przynajmniej 6 miesięcy, w trakcie roku akademickiego, w którym odbywana jest praktyka
  • Praktyka zagraniczna organizowana przez Uniwersytet – nie krócej niż 120 godzin/ a w przypadku kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie krócej niż 360 godzin
  • Staż lub praktyka - nie krócej niż 120 godzin / a w przypadku kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie krócej niż 360 godzin

 

2. Prodziekan odpowiedzialny za praktyki: Prof. dr hab. Maciej Nowak

 

3. Studenci odbywają praktyki  - po 4 semestrze

 

4. Praktyka obowiązkowa (PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki):

a.  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć:

  • Plan praktyki z podpisem firmy i promotora (dodatkowo podpis prodziekana w przypadku odbywania praktyki w roku akademickim)
  • Kserokopia ubezpieczenia NNW    
  • 3 egzemplarze porozumienia z podpisem firmy

b.   Po zakończeniu praktyki należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy i promotora.

 

5. W przypadku uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i prodziekana.

 

6. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami pok. 1.16 R (budynek Rektoratu – 1 maja 50):

a.  15 października – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć,

b.   2 tygodni od daty ukończenia praktyki - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego,

c.   15 grudnia – w przypadku wydziału Biznesu, finansów i administracji oraz kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (Wydział Ekonomii).

 

7. Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora