Wymagane dokumenty przed obroną pracy-obrony stacjonarne

Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej Promotor (w uzasadnionych przypadkach Student) składa w Dziekanacie komplet następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarz pracy

podpisany przez promotora, w pomniejszonej formie: drukowany dwustronnie poziomo (4 strony na jednej kartce A4), praca bez twardej oprawy, zszyta lub sklejona z krótszej strony A4, oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy zamieszczone po stronie tytułowej

  • raport prawdopodobieństwa /Jednolity System Antyplagiatowy/

wydruk podpisany przez promotora

  • recenzja pracy dyplomowej
  • płyta CD/DVD/Pendrive

opisana, przyklejona na końcowej wewnętrznej stronie pracy w przeźroczystej samoprzylepnej kopercie; nośnik powinien zawierać dwa pliki: - jeden zapisany w formacie Microsoft Word 97/2003 (*.doc) o nazwie wg podanego wzoru: nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek np. kowalski.jan.1s.msg (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, 2s a dla niestacjonarnych 1n, 2n, skróty kierunków to ekn, gp, gzp, msg, log, pif) - drugi zapisany w formacie tekstowym ze znakami podziału wiersza ‘zwykły tekst’ i nazwany zgodnie z NUMEREM ALBUMU studenta (np. 01234.txt); na płycie/pendrivie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, numer albumu. 

  • karta obiegowa 
  • zgoda na przetwarzanie danych – oświadczenie
  • informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją
  • przed obroną należy uregulować wszystkie należne płatność i odsetki

Wszystkie dodatkowe informacje do suplementu muszą być potwierdzone zaświadczeniem.Zaświadczenia, certyfikaty itp. muszą być opieczętowane przez organizacje uczelniane. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostały wcześniej złożone w dziekanacie, należy je dostarczyć najpóźniej na 14 dni przed obroną.

Absolwent może złożyć wniosek (podanie) o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu wraz z suplementem w języku obcym. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 40 zł /opłata wnoszona na indywidualne konto studenta-absolwenta/. Absolwent może złożyć wniosek (podanie) o bezpłatne wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem w języku obcym w zamian za jeden egzemplarz odpisu i suplementu w języku polskim. Ostatecznym terminem na złożenie w/w wniosku jest dzień obrony. Złożenie wniosku po tym terminie (po dniu obrony) skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 40zł /opłata wnoszona na indywidualne konto studenta-absolwenta/.