Podatki – finanse – przedsiębiorstwo (monografia)


Zagadnienia podatkowe, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw i ich finansów, są bardzo złożone i jako takie mogą być rozpatrywana z wielu punktów widzenia. Współcześnie problematyka podatkowa obejmuje nie tylko ekonomiczną treść instrumentów podatkowych, ale również związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między procesami gromadzenia publicznych zasobów pieniężnych a postawami podatników wobec nich. Niniejsza monografia pt. Podatki – finanse – przedsiębiorstwo stanowi zbiór opracowań dotyczących zarówno ogólnej problematyki systemu podatkowego i jego wydajności fiskalnej, jak też problemów szczegółowych dotyczących otoczenia podatkowego przedsiębiorców, obowiązków podatkowych oraz wywiązywania się z zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych. Przedstawione rozważania zostały przygotowane przez laureatów konkursów na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej. Konkursy organizowane są od kilku lat, wspólnie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział Śląski i Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Są integralną częścią organizowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach konferencji z cyklu „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo”. Coroczne spotkania konferencyjne integrujące środowisko doradców podatkowych i społeczności akademickiej są efektem realizacji porozumienia o współpracy, zawartego w 2013 r. między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autorzy opracowań formułują problemy podatkowe na podstawie napisanych i obronionych do 2017 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prac licencjackich i magisterskich. Przedstawiają główne cele podjętych rozważań w pracach dyplomowych oraz wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań.

Autor Bożena Ciupek
ISBN 978-83-7875-496-1
Liczba stron 174
Rok wydania 2018
Cena 19,01 zł

Spis treści