Dla Autora

Zasady przyjmowania i publikowania tekstów

 • Autorzy zainteresowani publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych są zobowiązani przygotować tekst zgodnie z wymogami edytorskimi publikowanymi na stronie internetowej Studiów Ekonomicznych.
 • Teksty niespełniające wymogów są odrzucane.
 • Artykuły są publikowane w języku polskim lub językach kongresowych.
  Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Redakcji  podany na stronie internetowej Czasopisma.
 • Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie powinna być nie mniejsza niż 0,5 a.w. i nie większa niż 1,0 a.w.
 • Artykuły przyjęte do druku składane są w Wydawnictwie UE. Wydawnictwo w trakcie prac redakcyjnych zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt, skrótów, adiustacji tekstu i oceny nadesłanego materiału ilustracyjnego.
 • Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji.
 • Wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak ghostwriting iguest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
 • W przypadku ujawnienia nierzetelności po publikacji, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, a artykuł zostanie retraktowany.
 • Umowy autorskie znajdują się w zakładce Pliki do pobrania
 • Artykuły publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji Creative Commons
  Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

Wymogi edytorskie

Wskazówki dla autorów 

Szablon dla autorów

Poglądowy artykuł po składzie

 

Procedura recenzowania

Członkowie Komitetu  Redakcyjnego oceniają artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.

Dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach sporządza recenzję z zachowaniem następujących zasad:

 • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
 • recenzja jest napisana na formularzu recenzji Pobierz formularz
 • recenzja jest pozytywna, gdy żaden oceniany element nie uzyskał oceny „niedostateczny”.

 

Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.

W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji

Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

 

W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych, redakcja czasopisma „Studia Ekonomiczne” informuje Autorów o poniższych zaleceniach:

1.     Autorzy artykułów powinni ujawniać wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor składający opracowanie.

2.     Autorzy są zobowiązani do udzielenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane oraz demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Przykładami nierzetelności naukowej są ghostwriting i guest authorship.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Źródło: pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf [dostęp: 12.06.2013].

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami etycznymi Czasopisma