Dla Recenzenta

Zarówno Recenzent, jak też Autor artykułu są zobowiązani do starannego, rzetelnego i terminowego wykonania swoich zadań – Recenzent przygotowania recenzji, a Autor artykułu ustosunkowania się do przedstawionych mu recenzji.
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

 

Procedura recenzowania

 1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. Dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Katowicach sporządza recenzję z zachowaniem następujących zasad:

  • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • recenzja jest napisana na formularzu recenzji Pobierz formularz Download form
  • recenzja jest pozytywna, gdy żaden oceniany element nie uzyskał oceny „niedostateczny”

 3. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 4. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji.
 5. Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

 

       Więcej...

           Zachęcamy do zapoznania się zasadami etycznymi

 

           Nasi Recenzenci