Ogólne informacje

 1. Zakres prac ustala się w formie planu wydawniczego. Plany dotyczące  „Studiów Ekonomicznych” kierowane są do odpowiednich Komitetów funkcjonujących przy Wydziałach. Zbiorcze plany zatwierdzone przez te Komitety kierowane są do Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa.
 2. Procedura składania prac
  - Inicjatywę autorską dotyczącą zatwierdzonego Zeszytu, przedstawia się odpowiedniemu Komitetowi, na 2 miesiące przed
    złożeniem pracy. Komitet wyznacza recenzentów i ostatecznie przyjmuje pracę do wydania.
  - Po recenzji prace przekazywane są Komitetom.
  - Komitety w porozumieniu z redaktorami serii decydują o ostatecznej zawartości Zeszytu.
  - Protokół z posiedzenia wraz z pracą przekazywany jest do Wydawnictwa.
 3. Procedura recenzyjna
  - wstępna recenzja redaktorów merytorycznych tomu,
  - recenzja wewnętrzna Komitetów Redakcyjnych,
  - recenzja zeszytu wykonana przez wyznaczonych dwóch samodzielnych pracowników naukowych z innego ośrodka naukowego. Nazwisko Recenzenta nie zostanie ujawnione Autorowi i nazwisko Autora nie będzie znane Recenzentowi.
 4. W procesie wydawania czasopisma w Wydawnictwie obowiązują wszystkie procedury zatwierdzone regulaminem

 

Uwaga: Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe” (…)
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne” (…)

 

Pełen dostęp do Studiów Ekonomicznych zapewniony jest w bazie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w czytelni on-line Ibuk.pl oraz na naszej stronie internetowej.