Cykl wydawniczy

Uchwałą Senatu Uczelni z dnia 26 marca 2015 r. został przyjęty Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie  Ekonomicznym w Katowicach:

https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Uchwa%C5%82a_37_2014_2015.doc

W § 13 są zawarte informacje na temat publikacji naukowych – prawo pierwszeństwa opublikowania przysługuje Uniwersytetowi.

 

Planując wydanie pracy w Wydawnictwie UE, prosimy o zapoznanie się z przebiegiem cyklu wydawniczego, który zawiera terminy realizacji poszczególnych etapów.

Kosztorys wydawniczy przygotowujemy indywidualnie (należy podać rodzaj pracy, objętość wydawniczą oraz nakład).

 

1.Wnioski do Planu Wydawniczego należy składać w listopadzie roku poprzedzającego - na kolejny rok kalendarzowy
Plan Wydawniczy, zatwierdzony przez Komitet Redakcyjny Uniwersytetu, prezentowany jest na stronie internetowej Wydawnictwa.
2.Inicjatywa wydawnicza, składana przed posiedzeniami Komitetu Redakcyjnego, zawiera m.in.:

propozycje recenzentów,

wskazanie źródeł finansowania,
potwierdzenie finansowania w Biurze Badań i Projektów Naukowych.
3.Złożenie materiałów w Wydawnictwie
wydruk publikacji dla recenzenta i do akt (prosimy konsultować ilość składanych egzemplarzy,
wersja elektroniczna (dla obliczenia objętości w arkuszach wydawniczych).
4.Etap recenzyjny (może trwać do 3 miesięcy + czas na odpowiedź autora)
wysyłka materiału do recenzji,
przekazanie recenzji autorowi,
pisemna odpowiedź autora na uwagi zawarte w recenzji.
5.Etap redakcji i składu (może trwać do 3 miesięcy):
złożenie pracy po poprawkach do redakcji (zawarcie umowy wydawniczej z autorem),
redagowanie treści – konsultacje autor-redaktor,
skład tekstu po redakcji,
korekta redakcyjna i autorska,
opracowanie projektu okładki, nadanie nr ISBN,
akceptacja całości materiału do druku.
6.Zlecenie druku (do drukarni wyłonionej we wcześniejszej procedurze przetargowej)
druk (do 10 dni roboczych),
dostawa do magazynu Wydawnictwa.
7.Dystrybucja
odbiór egzemplarzy autorskich,
ustalenie cen sprzedaży i ceny ewidencyjnej,
umieszczenie w ofercie wydawniczej („Nowości” na stronie internetowej Wydawnictwa),

przekazanie do Księgarni Uczelnianej i panelu internetowego.

 

 * Ilość składanych egzemplarzy zależy od ilości wymaganych recenzji:

  • podręcznik dydaktyczny (1 recenzja opisowa)
  • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (1 recenzja opisowa)
  • „Studia Ekonomiczne”, „Journal of Economics and Management”, „Multiple Criteria Decision Making” (2 recenzje zewnętrzne do każdego artykułu, double-blind review)

 

Objętość prac:

  • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (do 10 arkuszy wydawniczych finansowane ze środków dydaktycznych, autor zapewnia finansowanie dodatkowych arkuszy)
  • czasopisma: poszczególne artykuły naukowe: 0,5–1,0 arkusza wydawniczego (zatwierdzają Komitety Podserii)

 

Nakłady:

  • ustala się na podstawie rozporządzenia Rektora UE lub na wniosek autorów (jeśli są inne źródła finansowania,
  • nakład podręczników autorzy szacują na okres 2 lat (druk częściowy z możliwością dodruku).

 

Dodruki (bez żadnych zmian w treści):

  • po wyczerpaniu nakładu publikacji autor może złożyć pisemny wniosek do Komitetu Redakcyjnego o wykonanie dodruku pracy z propozycją nakładu - opiniuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa.