Zadania Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem prac (zatwierdzonych do wydania planem wydawniczym), jak również ich rozpowszechnianie.
Publikacjami Uniwersytetu są:

  • podręczniki akademickie,
  • monografie naukowe,
  • „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,
  • „Journal of Economics and Management ”,
  • „Multiple Criteria Decision Making ”,
  • inne materiały promujące i wspomagające uczelnię.

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej
Organami doradczymi Rektora są:

  • Komitet Redakcyjny Wydawnictwa
  • Komitety Wydziałowe „Studiów Ekonomicznych”
  • Komitet Redakcyjny „Journal of Economics and Management”

Działalnością Wydawnictwa kieruje Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.