Zadania Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem prac (zatwierdzonych do wydania planem wydawniczym) i ich rozpowszechnianie.
Publikacjami Uniwersytetu są:

  • podręczniki
  • monografie naukowe
  • Studia Ekonomiczne
  • Journal of Economics and Management
  • Multiple Criteria Decision Making
  • inne materiały promujące i wspomagające uczelnię

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej
Organami doradczymi rektora są:

  • Komitet Redakcyjne Wydawnictwa
  • Komitety Wydziałowe Studiów Ekonomicznych
  • Komitet Redakcyjny Journal of Economics and Management

Działalnością Wydawnictwa kieruje redaktor naczelny zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.