Zadania Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem prac (zatwierdzonych do wydania planem wydawniczym) i ich rozpowszechnianie.

Publikacjami Uniwersytetu są:
- podręczniki
- monografie naukowe
- Studia Ekonomiczne
- Journal of Economics and Management
- Multiple Criteria Decision Making
- inne materiały promujące i wspomagające uczelnię

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej
Organami doradczymi rektora są:
- Komitet Redakcyjne Wydawnictwa
- Komitety Wydziałowe Studiów Ekonomicznych
- Komitet Redakcyjny Journal of Economics and Management
Działalnością Wydawnictwa kieruje redaktor naczelny zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.