Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dba o jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych. Na stronie internetowej zamieszczono cykl wydawniczy, który w szczegółowy i przejrzysty sposób obrazuje wszystkie etapy procesu publikacji książek wraz ze stosowaną dokumentacją.

Wydawnictwo kieruje się przede wszystkim poszanowaniem praw autorskich i rzetelności naukowej, stosuje transparentną procedurę recenzowania publikacji na podstawie wytycznych MEiN. Podejmuje kroki zalecane przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE) w przypadku powstania uzasadnionych podejrzeń o zaniedbania czy uchybienia oraz prowadzi dokumentację przebiegu postępowania.

Wydawnictwo jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w Poznaniu, które powstało w 1994 roku i obecnie zrzesza licznych wydawców akademickich. Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju wydawnictw szkół wyższych, gwarantujących ich pełny profesjonalizm, dbałość o rangę i prestiż zawodu wydawcy poprzez stałe podnoszenie wiedzy zawodowej.

Obowiązki Wydawnictwa

1. Przestrzeganie procedur wydawniczych
Wydawnictwo odpowiada za prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego, wykonując prace z należytą starannością i w najkrótszym możliwym czasie. Dla każdej książki prowadzona jest szczegółowa dokumentacja pisemna (akta wydawnicze).
Wydawnictwo zapewnia staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu, ścisłą współpracę Autora z Redaktorem, wydanie książek drukiem i wprowadzenie do ogólnopolskiej dystrybucji.

2. Poprawny przebieg procesu recenzowania
Najważniejsza rola, jaką Wydawnictwo może odegrać w doskonaleniu książek naukowych, wiąże się z oceną ich treści poprzez właściwie dobranych recenzentów. Stosowana procedura recenzowania szczegółowo określa zasady wyboru recenzentów i ścieżkę postępowania dla Autorów po otrzymaniu recenzji.

3. Podjęcie działań w sytuacji wykrycia nierzetelności
W codziennej praktyce Wydawnictwo korzysta ze wskazówek zawartych w diagramach COPE opracowanych i udostępnionych na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Diagramy obrazują możliwe przypadki nadużyć w obszarze publikacji naukowych i wskazują wydawcom sposób postępowania w sytuacji:

  •    podejrzenia o zbędną (zduplikowaną, wtórną) publikację,
  •    podejrzenia o plagiat,
  •    podejrzenia o sfabrykowanie danych,
  •    próśb o zmiany na liście autorów (dodanie lub usunięcie autora),
  •    podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe,
  •    podejrzenia o konflikt interesów.

4. Zakaz dyskryminacji
Wydawnictwo przestrzega przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie zasad równego traktowania Autorów bez względu na: płeć, rasę, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej.

Obowiązki Autora

1. Spełnienie kryteriów autorstwa
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które stworzyły utwór. Wszyscy, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania tekstu (i których udział jest wyraźnie oznaczony w umowie wydawniczej), powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby zaangażowane w prace na rzecz utworu powinny zostać wskazane w przypisie jako osoby współpracujące lub w sekcji „Podziękowania” ze wskazaniem ich udziału (np. przeprowadzenie i analiza wyników badań).
Udowodnione przypadki problemów z oznaczeniem autorstwa (takie jak ghostwriting i guest autorship) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, będą demaskowane i ujawniane:

  • z ghostwritingiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł znaczący udział w powstanie publikacji, a nie został ujawniony jako współautor ani nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w treści,
  • o guest autorshipem mówimy wtedy, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego nazwisko figuruje w oznaczeniu autorstwa.

2. Oryginalność złożonego tekstu
Autorzy przekazują do Wydawnictwa wyłącznie oryginalne prace, gwarantując, że utwór w żaden sposób nie stanowi naruszenia praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z cudzych prac odbyło się zgodnie z zasadami prawa autorskiego poprzez użycie przypisów i cytatów. Autorom nie są znane żadne okoliczności mogące uznać pracę za plagiat. Praca nie zawiera danych lub informacji uzyskanych w sposób niedozwolony.
Powyższe zasady dotyczą zarówno tekstów, jak i materiałów graficznych.

Wydawnictwo stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w sytuacji jego wykrycia. Przypadki negatywnych praktyk będą demaskowane i dokumentowane.

3. Wskazanie źródeł finansowania
Wszyscy autorzy zobowiązani są do ujawnienia źródeł finansowania publikacji zgłoszonej do wydania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

4. Rzetelność materiałów badawczych
Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać zakres informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a nawet powtórzenie badań. Niedozwolone jest nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie czy interpretowanie danych.

Obowiązki Recenzenta

1. Ujawnienie konfliktu interesów
Recenzent, podejmując się wykonania recenzji, zapewnia jednocześnie o swojej bezstronności w stosunku do Autora (brak pokrewieństwa ani związków prawnych, brak podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Konflikt interesów może wynikać także z relacji łączącej recenzenta z firmą czy instytucją związaną z przedmiotową pracą.

2. Terminowość recenzowania
Recenzenci zobowiązani są wykonać i dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności (merytorycznych, innych wcześniej podjętych zobowiązań) nie są w stanie podjąć się recenzji lub dotrzymać terminu jej wykonania, powinni pisemnie poinformować o tym fakcie Wydawnictwo.

3. Obiektywność oceny
Recenzent wspiera Wydawnictwo w podejmowaniu decyzji o publikacji treści. Rzetelna recenzja powinna mieć charakter merytoryczny i sprawiedliwy. Jasno sformułowane uwagi krytyczne powinny być poparte stosowną argumentacją. Krytyka personalna Autora jest niedopuszczalna.

4. Poufność
Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem upoważnionych przedstawicieli Wydawnictwa). Treści, z którymi recenzent zapoznał się jeszcze przed publikacją pracy, nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia osobistych korzyści.

5. Informowanie o wykrytych nadużyciach
Recenzenci powinni każdorazowo poinformować Wydawnictwo o podejrzeniu naruszenia praw autorskich, wskazać odpowiednie fragmenty nieoznaczone przypisem przez Autora. Wskazane i zgłoszone powinny być także wszelkie wykorzystane w treści pracy istotne podobieństwa do innych, znanych mu prac.