Regulamin Turnieju

REGULAMIN
VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCÓW POLSKICH
„ŚLĄSKI DIAMENT 2019”

I. CELE TURNIEJU

 1. Ochrona dziedzictwa narodowego.
 2. Popularyzacja tańców polskich w formie towarzyskiej.
 3. Kształtowanie poczucia estetyki i rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży tą formą tańca.
 4. Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
 5. Wymiana doświadczeń i konsolidacja środowisk tanecznych.
 6. Popularyzacja folkloru tanecznego Polski.
 7. Promocja Miasta Katowice oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

II. ORGANIZATORZY

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 2. Uniwersytet Ekonomiczne w Katowicach
 3. Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”

III. PATRONI

 1. Patronat honorowy:
  • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
  • Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa
 2. Patronat merytoryczny - Polska Sekcja C.I.O.F.F. – Komisja ds. Tańców Polskich

IV. TERMIN ROZEGRANIA TURNIEJU

VI Ogólnopolski Turniej Tańca Polskiego „Śląski Diament 2019” odbędzie się w dniach 22 – 24. listopada 2019 roku.

V. MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ul. Bogucicka 3A, budynek C

VI. KATEGORIE WIEKOWE

Rozgrywki Turniejowe odbywają się w następujących kategoriach wiekowych:

 1. KATEGORIA I (rok ur. 2010, 2011, 2012) krakowiak, polka
 2. KATEGORIA II (rok ur. 2007, 2008, 2009) krakowiak, polka
 3. KATEGORIA III (rok ur. 2004, 2005, 2006) krakowiak, polka, oberek
 4. KATEGORIA IV (rok ur. 2001, 2002, 2003) krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
 5. KATEGORIA V (rok ur. 1993-2000) krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
 6. KATEGORIA VI (rok ur. 1980–1992) oberek, kujawiak, mazur
 7. KATEGORIA VII (rok ur. do 1979) kujawiak, mazur

VII. PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR

 1. O przynależności do kategorii II, III, IV, V decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze.
 2. Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7– 9  lat.
 3. Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:

  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27– 39 lat;
  • osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27– 39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.

 1. Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy powyżej 40 roku życia.
 2. Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia (patrz powyżej).
 3. Pary rywalizują w następujących klasach:

            Kat. I               – brak klas
            Kat. II              – w klasie A-II, B-II, C-II
            Kat. III             – w klasie A-III, B-III, C-III
            Kat. IV             – w klasie A-IV, B-IV
            Kat. V              – w klasie S, A-V, B-V, S13
            Kat. VI             – w klasie Hobby, klasie A i S13
            Kat. VII            – w klasie Hobby i klasie A

 1. Pary spełniające wymogi zaszeregowania w kategoriach od I do IV mogą być dopuszczone do startu w kategorii wyższej.
 2. Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora turnieju nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, parze grozi dyskwalifikacja.

 1. Każdy uczestnik Turnieju posiada książeczkę startową, w której zamieszczane są informacje dotyczące kariery zawodniczej. W przypadku jej braku, instruktor pary zobowiązany jest poinformować o tym sędziego skrutinera nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju (email: wima28@interia.pl).
 2. W klasach A-IV i A-V, każda rywalizacja finałowa rozpoczyna się popisem solowym. Jest to jeden z tańców wybrany przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.

  • w kategorii A-IV – 64 - taktowy mazur
  • w kategorii A-V – 32 - taktowy kujawiak

Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej każda para wybiera indywidualnie.

VIII. KRYTERIA OCEN PAR

 1. W kategoriach wiekowych I, II, III: muzykalność, repertuar (przestrzeganie kroków, ozdobników i figur przewidzianych dla poszczególnych kategorii),technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny;
 2. W kategoriach wiekowych IV, V, VI, VII: muzykalność, technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny, repertuar.
 3. W  tzw. „dowolnej kompozycji tańców polskich”: muzykalność, sposób nawiązania do stylu i charakteru polskich tańców narodowych, technika taneczna, ogólne wrażenie artystyczne, pomysł prezentacji.

IX.  ZASADY SĘDZIOWANIA PAR

 1. Prezentacje konkursowe ocenia komisja sędziowska powołana przez Komisję ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. składająca się z pięciu sędziów (w tym sędzia główny) i sędziego skrutinera.
 2. Obliczanie punktów odbywać się będzie systemem „Skating”.
 3. W I kategorii wiekowej oceny sędziowskie nie są jawne- łącznie z rundą finałową. W pozostałych kategoriach wiekowych (II-VII) oceny sędziowskie nie są jawne w rundach eliminacyjnych. W finale oceny sędziowskie są jawne i obejmują miejsca od 1 do 6.
 4. O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
 5. Turniej zostanie rozegrany w poszczególnych kategoriach wiekowych przy minimum 2 zgłoszonych parach. W przypadku mniejszej liczby par organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i rozegrania Turnieju w formie „open” lub odwołania rozgrywek w danej kategorii i klasie. W rywalizacji w formule otwartej („open”) nie są przyznawane punkty rankingowe i klasyfikacyjne, o czym prowadzący turniej ma obowiązek poinformować pary i publiczność.
 6. Po dwukrotnym wywołaniu pary na parkiet jej nieobecność jest traktowana jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca w określonym tańcu rozgrywanej rundy. W kolejnych tańcach danej rundy para ta może nadal uczestniczyć.

X. ZASADY DOT. NAGRÓD I UPOMINKÓW

 1. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują zestaw upominkowy.
 2. Uczestnicy zajmujący miejsca I-III w klasie „A” otrzymują nagrody rzeczowe.

XI. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratora, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
 2. Podczas organizowanego wydarzenia będą robione zdjęcia oraz film w formie relacji z tego wydarzenia, następnie dojdzie do upublicznienia wizerunku (m. in. na stronach internetowych Uniwersytetu, w tym w jego mediach społecznościowych) a udział w wydarzeniu oznacza akceptację warunków związanych z jego organizacją.
 3. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni wypełniają niezbędne dokumenty związane z organizacją wydarzenia, w tym zgodę na publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wydarzenia i zobowiązanie do jego przestrzegania/oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka/podopiecznego w wydarzeniu i zaakceptowanie jego zasad.

Regulamin do pobrania