Informacja o wysokości składek dla członków ZNP Pracowników UE w Katowicach

Składki  członkowskie reguluje Art.95.1. Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego:

„Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:
1) 1% wynagrodzenia zasadniczego - dla pracujących członków ZNP,
2) 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego - dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,”

Zarząd Uczelnianej Organizacji jest świadomy, że wielu naszych członków, emerytów i rencistów, pozostaje w trudnej sytuacji materialnej (zdrowotnej, rodzinnej). Zdecydowaliśmy więc na rozwiązanie będące formą kompromisu pomiędzy ograniczonymi dochodami tej grupy osób a wywiązaniem się przez ZNP UE z obowiązujących nas regulacji prawnych. Zarząd przyjął na rok 2020, jak wcześniej zaznaczono, rozwiązanie kompromisowe, przewidujące możliwość obniżenia wysokości składki do poziomu 9 zł - 11 zł miesięcznie w zależności od wysokości dochodu netto. Prosimy o zgłoszenie wysokości swojego dochodu netto w celu ustalenia składki na załączonym druku Oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaprezentowanej Uchwale Zarządu ZNP UE lub sięgając po takową informację w sekretariacie ZNP UE, tel. 32/257-7232.

Liczymy na zrozumienie i dalsze wsparcie naszej uczelnianej organizacji, dla której składki członkowskie są jedynym i wyłącznym źródłem finansowania dla okazjonalnych świadczeń, zapomóg, wycieczek i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Zarząd ZNP Pracowników UE w Katowicach

Dokumenty do pobrania: