STATUT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

 

 
– tekst jednolity - 

Niniejszy Statut uchwalony na Walnym Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w dniu 21 października 1998 r. znowelizowany został:

- w dniu 09 grudnia 2004 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

- w dniu 20 lutego 2007 r. na Walnym Zebraniu Członków

- w dniu 26 marca 2009 r. na Walnym Zebraniu Członków

- w dniu 06 czerwca 2013 r. na Walnym Zebraniu Członków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zwany dalej Związkiem) jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od władz akademickich i administracji uczelnianej.

2.      Związek broni praw, interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych. Reprezentuje swoich członków oraz kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin.

 

§ 2

Związek realizuje cele i zadania określone niniejszym statutem zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W szczególności Związek zawodowy reprezentuje pracowników, broniąc ich godności, praw oraz interesów moralnych i materialnych.

 

§ 3

1.      Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i stanowisko.

2.      Członkiem Związku może również zostać osoba, która była zatrudniona na Uniwersytecie i przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

3.      Przepisy statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do osób wymienionych w ust. 2.

 

§ 4

Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

 

§ 5

Siedzibą i terenem działania Związku jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50 zwana dalej Uczelnią. 

Rozdział II

Cele i zadania Związku

 

§ 6

Celem Związku jest obrona interesów, godności i praw pracowników, w tym:

1.      obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników oraz ich rodzin jak również harmonizowanie działania władz Uczelni z interesami pracowników,

2.      obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.      oddziaływanie na rzecz demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich,

4.      kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków zawodowych i pracowniczych,

5.      inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników,

6.      współuczestnictwo w kształtowaniu, planowaniu  i realizacji zadań statutowych Uczelni poprzez stałe uczestnictwo z głosem doradczym przedstawicieli Związku w organach Kolegialnych Uczelni (Senat, Rady Wydziałów, Jednostki Międzywydziałowe).

 

§ 7

Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

1.      reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, organów administracji państwowej, organów Polskiej Akademii Nauk, organizacji społecznych i samorządnych,

2.      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych sporów na tle stosunku pracy,

3.      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo Uczelni obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

4.      zajmowanie stanowiska wobec Rektora i Kanclerza w sprawach dotyczących praw i interesów załogi, a zwłaszcza przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, przy ustalaniu planów urlopów oraz w sprawach socjalno-bytowych,

5.      zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

6.      współdziałanie z kierownictwem Uczelni w zakresie zapewnienia członkom i ich rodzinom korzystnych warunków bytu i wypoczynku,

7.      współdziałanie z kierownictwem Uczelni w zapewnieniu załodze sprawiedliwego podziału świadczeń,

8.      partnerskie współdziałanie z kierownictwem Uczelni oraz z organizacjami społecznymi i związkowymi krajowymi i zagranicznymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej,

9.      współuczestniczenie w działaniach mających na celu poprawę opieki lekarskiej oraz ochronę zdrowia pracowników i ich rodzin,

10.  udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb,

11.  zwalczanie niegospodarności i nadużyć biurokratyzmu i przerostów administracyjnych,

12.  otaczanie troską rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów,

13.  sprawowanie społecznego nadzoru nad działalnością Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1.      partnerskie współdziałanie z kierownictwem oraz organizacyjnymi społecznymi i jednostkami administracyjnymi Uczelni,

2.      kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy,

3.      opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym planów finansowych, naukowo-badawczych i wydawniczych Uczelni,

4.      rozwiązywanie powstałych sporów na drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.

 

§ 9

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania protestu z zachowaniem przepisów ustawy o związkach zawodowych.

 

§ 10

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.

Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydana przez Związek.

 

§ 12

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

1.      dobrowolnego pisemnego wystąpienia,

2.      skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składek przez okres 3 miesięcy lub zmiany miejsca zatrudnienia,

3.      wykluczenia ze Związku,

4.      zgonu.

 

§ 13

Członek Związku ma prawo:

1.      uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2.      wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,

3.      korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,

4.      korzystać z pomocy materialnej Związku,

5.      oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,

6.      być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku,

7.      brać udział w zebraniach - podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,

8.      występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,

9.      brać udział w organizowanych przez Związek formach protestu.

 

§ 14

Członek Związku obowiązany jest:

1.      brać czynny udział w pracach Związku,

2.      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,

3.      przestrzegać zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy,

4.      chronić własność Uczelni jako wspólne dobro pracowników.

 

§ 15

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi, nagrodami oraz odznaczeniami uczelnianymi.

 

§ 16

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego, uwłaczającego godności członka Związku, można – po wysłuchaniu zainteresowanego, udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.

 

§ 17

1.     Uchwałę o skreślaniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

3.      Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

Rozdział IV

Organy Związku

 

§ 18

1.      Organami Związku są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd Związku,

c)      Komisja Rewizyjna Związku.

2.      Kadencja Organów Związku trwa 4 lata

 

§ 19

1.      Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

2.      W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

 

§ 20

1.     Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.

3.      Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

 

§ 21

1.     Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

a)      nie ogranicza się liczby kandydatów,

b)      głosuje się na poszczególnych kandydatów,

c)      głosowanie jest tajne, przy czym dopuszcza się na życzenie uczestników Walnego Zebrania, głosowanie jawne,

d)      tę samą funkcję w organach Związku można pełnić tylko przez dwie kadencje,

e)      funkcji w organach Związku nie mogą pełnić osoby zajmujące kierownicze stanowiska Uczelni: rektor, prorektor, dziekan, kanclerz, jego zastępcy

f)        przewodniczącego Zarządu Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.

2.      Szczegółowe zasady wyborów do władz Związku reguluje ordynacja wyborcza, stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.

3.      Członek organu Związku jest zobowiązany:

a)      aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku,

b)      reprezentować interesy środowiska,

c)      utrzymywać z nim stałe kontakty,

d)      wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku,

e)      składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 22

1.     Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2.     Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, co więcej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zawiązku.

3.     Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.           

 

§ 23

1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

a)      ustania członkostwa Związku,

b)      rezygnacji z mandatu,

c)      odwołania w trybie określonym w § 22 Statutu,

d)      niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.

2.     W razie zmniejszenia się ilości członków organu związkowego do stanu poniżej 50 % składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

A. Walne Zebranie

 

§ 24

1.      Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie.

2.      Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Związku.

3.      W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Związku.

 

§ 25

1.      Walne Zebranie:

a)      ustala program działania Związku,

b)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku,

d)      ustala strukturę organizacyjną Związku,

e)      ustala skład liczebny i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z pkt. 3 § 21,

f)        określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podział oraz zatwierdza budżet Związku,

g)      rozpatruje wnioski i postulaty,

h)      rozpatruje odwołania członków Związku oraz uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,

i)        decyduje o rozwiązaniu Związku,

j)        na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium.

2.      W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

 

§ 26

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

B. Zarząd Związku

 

§ 27

Zarząd  Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

a)      realizuje uchwały Walnego Zebrania,

b)      współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących pracy, bytu i interesów członków Związku,

c)      zwołuje Walne Zebranie. Termin Walnego Zebrania oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,

d)      zarządza majątkiem Związku,

e)      powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,

f)        przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,

g)      ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,

h)      ogłasza i organizuje formy protestu z zachowaniem przepisów ustawy o związkach zawodowych.

 

§ 28

 

Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej, niż raz na 2 miesiące

 

§ 29

Zarząd Związku zobowiązany jest do informowania Komisji Rewizyjnej o posiedzeniach Zarządu i ich tematyce, jak również do przekazywania jej uchwał i decyzji Zarządu.

C. Komisja Rewizyjna

 

§ 30

1.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

b)     Przedkładanie Walnemu Zebraniu Związku sprawozdań ze swej działalności.

c)      Ocena preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

d)     W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

2.      szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej normuje Regulamin uchwalony na wniosek Komisji przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 31

1.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2.     Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

 

§ 32

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.

2.      Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

Rozdział V

Majątek Związku

 

§ 33

1.      Majątek Związku powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      z dotacji, darowizn i zapisów.

2.      Zarządzanie Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

 

§ 34

1.      Jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej składka związkowa wynosi miesięcznie:

a)      1% wynagrodzenia zasadniczego dla pracujących członków Związku,

b)      60 zł. rocznie czyli 5 zł. miesięcznie dla emerytów,

c)      0,25% wysokości zasiłku wychowawczego dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

2.      Walne Zebranie ustala corocznie wysokość składek członkowskich stosownie do potrzeb finansowych Związku. Wysokość tych składek nie może przekraczać dwukrotnej wysokości składki miesięcznej ustalonej w ust.1.

 

§ 35

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

 

§ 36

1.      Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego za okres roczny.

2.      Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.

 

§ 37

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie Zarządu.

 

§ 38

1.      Do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku.

2.      Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

3.      W sprawach przekraczających zakres działalności Rady, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków i innych składników  majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

4.       Zarząd Związku może upoważnić przewodniczącego do samodzielnego podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

5.       W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Związku bieżącą działalnością kieruje przewodniczący.

6.        W ramach związku działają następujące Sekcje Związkowe powoływane przez Zarząd Związku:

            a) Sekcja kulturalno-oświatowa;

b) Sekcja pracowników administracji i obsługi;

c) Sekcja emerytów i rencistów.

7. Działalnością Sekcji Związkowych kieruje Zarząd Związku

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 39

Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.

 

§ 40

1.      Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnych oddanych głosów.

2.      Statut Związku może być poddany nowelizacji w miarę potrzeb wynikających ze zmian Statutu Uczelni

 

§ 41

Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjęte większością 2/3 ważnych oddanych głosów przy obecności co najmniej 50 % członków Zarządu.

 

§ 42

1.     Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.

2.     Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.

 

 

Powyższy tekst zatwierdzony został na Walnym Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w dniu 21 października 1998 r.

Ostatnich zmian w Statucie dokonano w dniu 06 czerwca 2013 r. na Walnym Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ORDYNACJA WYBORCZA

 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

§ 1

1.      Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Związku.

2.      Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Związku za wyjątkiem osób wymienionych w § 5 oraz § 21.

 

§ 2

Wybory do Zarządu Związku są tajne, przy czym dopuszcza się na życzenie uczestników Walnego Zebrania, głosowanie jawne.

 

§ 3

Tą samą funkcję we władzach Związku można pełnić przez dwie kadencje.

 

§ 4

1.      Wybory do Zarządu Związku są prawomocne:

a) w I terminie - jeżeli w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej 50% członków

b) w II terminie - bez wzgledu na liczbę członków, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 min od I terminu zebrania

2.      Przed przystąpieniem do rozpoczęcia wyborów, Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania, który czuwa nad przebiegiem wyborów i przyjmuje kandydatury zgłoszone do Zarządu Związku .

3.      Liczba kandydatów nie jest ograniczona, nie można być wybranym do dwóch organów Związku równocześnie.

4.      Walne Zebranie ustala skład Zarządu Związku (od 5 do 7 członków).

5.      Walne Zebranie ustala skład Komisji Rewizyjnej (od 3 do 5 członków).

6.      Do kandydowania wymagana jest zgoda zainteresowanego.

7.      Po zakończeniu zgłaszania kandydatów, Walne Zebranie na wniosek przewodniczącego przegłosowuje zamknięcie listy kandydatów.

8.      Po zamknięciu listy kandydatów, Walne Zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną.

9.      Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do Władz Związku.

Komisja skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, dokonuje obliczenia głosów oraz ogłasza wyniki głosowania.

 

§ 5

1.      Warunkiem prawomocności wyborów jest uzyskanie ponad 50 % ważnych głosów.

2.      Jeżeli wybrano mniejszą liczbę członków władz, niż ustalona w § 4 niniejszej ordynacji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 6

1.      Po ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu, przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie nad wyborem przewodniczącego Związku.

2.      Przewodniczącego Związku wybiera się według zasad określonych w § 1 – 5 niniejszej ordynacji.

 

§ 7

Zasady odwoływania członków władz Związku, wygaśnięcie mandatów oraz uzupełnienie składu władz Związku w trakcie kadencji reguluje Statut Związku.

 

§ 8

1.      Nowowybrany Zarząd Związku na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika Zarządu.

2.      Nowowybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji.

3.      Wyniki wyborów, dokonane w trybie ust 1 i 2 niniejszego paragrafu, podaje się do wiadomości wszystkim członkom Związku.