UE od A do Z - czyli alfabet Uczelni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego - poprzednia nazwa Uczelni, funkcjonująca do 30. września 2010 roku.

Akademik - dom studencki, w którym mogą mieszkać studenci przez cały okres trwania studiów. Mieszkając w akademiku poznajesz nowych znajomych, z którymi możesz się uczyć, wymieniać notatkami oraz świetnie bawić. Dowiedz się więcej o akademikach.

Aula - duża i reprezentacyjna sala wykładowa, w której odbywają się wykłady oraz inne wydarzenia, np. inauguracja roku akademickiego, wartsztaty, seminaria, itp.

Biblioteka - miejsce, w którym możesz wypożyczyć książki niezbędne do nauki, pisania pracy dypolomowej lub magisterskiej. Możesz się wybrać do Biblioteki Głównej lub bibliotek wydziałowych.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) - budynek, który powstał w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W budynku uruchomiono nowoczesną bibliotekę naukową. Pozwoliło to na zwiększenie dostępności literatury naukowej w regionie, czyli ułatwienie zebrania materiałów do pisania pracy dyplomowej lub magisterskiej! Strona www CINiBA.

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) - inteligentny budynek o przeznaczeniu dydaktyczno-naukowym. Posiada wiele sal wykładowych oraz komputerowych, a także nowoczesną aulę. Siedzibę mają tu Biblioteki Wydziałowe, Czytelnia oraz Centrum InformatyczneStrona www CNTI.

Dziekan - szef wydziału. Posiada dwóch pomocników - Prodziekana ds. Studentów (bardzo ważna osoba, która rozpatruje podania m. in. o przywrócenie terminu egzaminu oraz urlop dziekański) oraz Prodziekana ds. Nauki. Jeśli uda Ci się dotrwać do obrony pracy, możesz być pewien, że jeden z nich zasiądzie w komisji egzaminacyjnej. Dlatego warto mówić "dzień dobry" na korytarzu :)

Dziekanat - biuro dziekana, w którym rządzą "Panie z dziekanatu". Wbrew powszechnej opinii, to głównie od nich zależy, czy twoje podanie zostanie rozpatrzone w sposób Cię satysfakcjonujący.

Doktor - stopień naukowy wykładowcy, który może prowadzić zarówno wykłady, jak i ćwiczenia czy laboratoria. W związku z tym, może także przeprowadzać egzaminy.

Doktorant - jest to także student, ale studiów doktoranckich. Może prowadzić ćwiczenia, jednak nie egzaminuje, choć do swoich obowiązków podchodzi bardzo ambitnie.

ECTS - punkty kredytowe, przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określające nakład pracy studenta niezbędny do ich zaliczenia. W sumie na semestr przypada 30 punktów ECTS. Danemu przedmiotowi przypisuje się liczbę punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczenia danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Aby móc studiować w następnym semestrze, należy zdobyć minimum 18 punktów ECTS w danym semestrze.

Egzamin - czyli oficjalne sprawdzenie, czego student nauczył się w ostatnim semestrze z danego przedmiotu. W praktyce bardzo często okazuje się, że nauka na krótko przed egzaminem niekoniecznie jest dobrą metodą i trzeba będzie przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Erasmus - świetny sposób na połączenie studiowania ze zwiedzaniem świata. W ramach stypendium możesz wyjechać do jednej z uczelni partnerskich UE na okres od 3 do 12 miesięcy.

Grupa - podział studentów na danym kierunku na grupy pozwala na wygodne prowadzenie ćwiczeń i laboratoriów. Istnieje także podział na grupy językowe.

Harmonogram roku akademickiego - zawiera szczegółowe informacje na temat bieżącego roku akademickiego. Informuje nas o okresie zajęć, wakacjach letnich i zimowych, sesji egzaminacyjnej, sesji poprawkowej, itd. Zobacz harmonogram.

Inauguracja roku akademickiego - uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.

Informator - przewodnik dla studentów pierwszego roku, rozdawany w czasie inauguracji roku akademickiego. Zawiera dane teleadresowe wszystkich jednostek uczelnianych, informacje na temat kierunków, wydziałów, sesji i innych. Noszenie go w torbie gwarantuje znalezienie odpowiedzi na 99% pytań związanych ze studiami. Zobacz informator.

Internetowy System Rekrutacyjny (ISR) - system rekrutacji kandydatów na studia. Umożliwia szybkie i bezproblemowe zarejestrowanie się na dany kierunek oraz sprawdzenie statusu przyjęcia do grona studentów UE Katowice. Przejdź do ISR.

Immartykulacja - uroczyste przyjęcie kandydatów w poczet studentów, połączone z ich uroczystym ślubowaniem.

Juwenalia - każdy prawdziwy student wie, że jest to najważniejsze święto studentów, podczas którego organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy kulturalno-sportowe, koncerty, spotkania, itd.

Kadra - wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria są prowadzone przez szereg specjalistów z poszczególnych dziedzin. Wszyscy ci specjaliści tworzą kadrę naukowo-dydaktyczną.

Kampania wrześniowa - coś, czego za wszelką cenę staramy się unikać, bo przecież nikt nie lubi spędzać wakacji ze świadomością, że we wrześniu czekają go poprawki.

Karta Absolwenta - karta, którą może otrzymać każdy absolwent naszej Uczelni. Uprawnia ona do korzystania z preferencyjnych cen oferty edukacyjnej przygotowanej przez Uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. 

Katedra - zespół pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami oraz zajmujących się konkretnymi obszarami badań, co pozwala zwiększać dorobek naukowo-badawczy Uczelni.

Kierunek studiów - jest wybierany przez studenta w czasie rekrutacji. Na każdym kierunku realizowany jest odrębny plan studiów.

Kolokwium (kolos, koło) - sprawdzian umiejętności studenta w czasie trwania semestru, przeprowadzany głównie na ćwiczeniach. W zależności od przedmiotu i wykładowcy, liczba kolokwiów waha się przeciętnie w przedziale od 1 do 4.

Koło naukowe - działająca przy katedrze grupa studentów zainteresowanych daną tematyką, chcących poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Koła naukowe bardzo często realizują ciekawe projekty i badania, a także organizują konferencje, warsztaty, itp.

Konsultacje - każdy wykładowca wyznacza termin konsultacji w danym semestrze, podczas których student może porozmawiać z nim na temat zajęć, zadać pytania, dopytać o szczegóły zaliczenia, itp.

Laboratoria (laborki) - ćwiczenia, które odbywają się w sali komputerowej.

Legitymacja - najważniejszy dokument studenta. Warto mieć ją zawsze przy sobie, aby móc korzystać ze zniżek na bilety komunikacyjne, do kin, teatrów czy muzeów.

Licencjat - tytuł zawodowy, który otrzymuje każdy absolwent studiów pierwszego stopnia po obronie pracy licencjackiej.

Magister - tytuł zawodowy, który otrzymuje każdy student po zakończeniu studiów drugiego stopnia i obronie pracy magisterskiej.

Misja Uczelni - zbiór zasad, rola Uczelni, wyrażająca jej odrębność wśród innych, zawierająca kierunki oraz opis cyklu życia kształcenia studentów. Zapoznaj się z misją Uczelni.

Moodle - platforma e-learningowa, która pozwala przygotowywać  oraz przeprowadzać kursy online, w których uczestniczą studenci. Do zalogowania się na Moodle niezbędne jest utworzenie uczelnianego konta pocztowego.

Oferta edukacyjna - lista kierunków, specjalności i przedmiotów, które Uczelnia proponuje kandydatom i studentom. Zobacz ofertę edukacyjną Uczelni.

Opłaty za studia - opłaty, które wnoszą studenci. Dowiedz się jakie są opłaty za studia.

Organizacje studenckie - zrzeszenia studentów, które pozwalają na poznanie nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach i poglądach. Zobacz nasze organizacje studenckie.

Plan zajęć - rozkład zajęć na dany semestr. Zobacz plany zajęć.

Podyplomowe studia - idealny pomysł dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności lub przekwalifikować się, kontynuując edukację. Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych.

Pomoc materialna - każdy student, spełniający określone warunki, może ubiegać się o stypendia i kredyty studenckie

Poprawka - każdy ją zna i stara się unikać jak ognia. Ale jeśli już się przytrafi, najlepiej dobrze się przygotować, aby ją zdać za pierwszym razem.

Praca dyplomowa/licencjacka lub magisterska - praca pisana przez studenta na ostatnim roku studiów. Jej napisanie i obrona jest niezbędna do zdobycia dyplomu ukończenia Uczelni oraz uzyskania tytułu zawodowego/naukowego.

Praktyki - obowiązkowe dla studentów, które odbywane są w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Profesor - najwyższy tytuł naukowy, nadawany przez  Prezydenta RP! 

Program kształcenia - opis procesu kształcenia.

Promotor - pracownik naukowy, pod opieką którego student pisze pracę dyplomową.

Projekty - wszelkiego rodzaju inicjatywy prowadzone na Uniwersytecie, mające na celu rozwój jakości kształcenia oraz propagowanie nowych inicjatyw wśród studentów. Zobacz projekty realizowane przez UE Katowice.

Regulamin studiów - dokument dotyczący wszystkich studentów oraz nauczycieli akademickich, zawierający ich prawa i obowiązki oraz zasady prowadzenia i odbywania studiów. Zapoznaj się z Regulaminem studiów.

Rekrutacja - proces, podczas którego kandydaci na studia składają niezbędne dokumenty do tego, aby zostać przyjętym do grona społeczności akademickiej. Dowiedz się więcej na temat rekrutacji na studia.

Rektor - to osoba, która kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, a także jest przełożonym jego pracowników, studentów i doktorantów. Więcej o Rektorze dowiesz się ze Statutu uczelni.

Seminarium dyplomowe/magisterskie - spotkanie z promotorem, w trakcie którego student otrzymuje wskazówki na temat pisanej pracy dyplomowej.

Senat - zespół osób (pracowników oraz studentów), zajmujący się ważnymi sprawami uczelni.

Sesja egzaminacyjna - okres czasu, w którym studenci przystępują do egzaminów sprawdzających wiedzę, którą zdobyli w czasie trwania mijającego semestru. Wyróżnia się sesję zimową oraz letnią.

System Przywilejów Absolwenta (SPA) - przedsięwzięcie, skierowane do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi Uczelni z absolwentami. Dowiedz się więcej o SPA.

Specjalność - główna ścieżka przedmiotów obierana przez studentów w ramach kierunku, na którym studiują. Zapoznaj się ze specjalnościami oferowanymi na naszej Uczelni.

Statut Uczelni - akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni. Zapoznaj się ze statutem UE w Katowicach.

Stypendium - forma pomocy materialnej przysługująca studentom. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów.

Sylabus - przewodnik po przedmiotach wykładanych na poszczególnych kierunkach studiów, zawierający wszystkie istotne informacje na ich temat. Zobacz sylabusy.

Święto Uczelni - jest jeden taki dzień w roku, kiedy cała społeczność akademicka świętuje razem kolejny rok funkcjonowania Uczelni. U nas tym magicznym dniem jest 11. stycznia.

Transekonomik - umowa o mobilności studentów, na mocy której studenci mogą odbyć semestr studiów w Uniwersytetach Ekonomicznych w: Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dowiedz się więcej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - obecna, pełna nazwa naszej Uczelni. Odwiedź stronę WWW UE w Katowicach.

Urlop dziekański - przerwa w studiowaniu, która trwa jeden lub dwa semestry. W czasie trwania urlopu student zachowuje wszystkie przywileje związane z posiadaniem legitymacji studenckiej.

Wejściówka - niezapowiedziana kartkówka, sprawdzająca bieżący poziom wiedzy studenta oraz jego przygotowanie do zajęć.

Wirtualny dziekanat - narzędzie, dzięki któremu student ma wgląd do informacji o studiach (ocenach, planach zajęć, sylabusach) przez całą dobę. Wejdź do Wirtualnego Dziekanatu.

Wydział - podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz kształcenie kadry naukowej. Nasza Uczelnia posiada 4 wydziały: Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.

Wykład - najczęściej 90-minutowa, otwarta metoda nauczania, stosowana na wszystkich uczelniach wyższych, gdzie słuchaczami są studenci, a stroną przekazującą wiedzę - wykładowcy.

Zaliczenie - wpis do protokołu, może oznaczać zaliczenie ćwiczeń, przedmiotu lub semestru.

Zaoczne studia - studia niestacjonarnymi. Jest to system studiów, w którym zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów.

Zerówka - możliwość przystąpienia do egzaminu przed planowanym terminem.