Specjalność: planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Studia na tej specjalności „Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami” umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku nieruchomości oraz procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalnościowym obejmującym m.in. aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne gospodarowania nieruchomościami oraz planowania przestrzennego. Studenci zapoznają się też ze szczegółowymi procedurami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwem majątkowym. Równocześnie absolwenci nabywają umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowych.

Studia na specjalności „Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami” łączą w sobie dwie komplementarne dziedziny wiedzy, co pozwala absolwentom wykonywać zarówno prace analityczne, jak i projektowe związane m.in. z planowaniem projektów publicznych, wyborem lokalizacji, oceną skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p., wyceną nieruchomości na potrzeby ustalania opłat adiacenckich, planistycznych.