Studia II stopnia

Poznaj ofertę studiów drugiego stopnia (magisterskich). W tabeli zaprezentowane są studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Wyjątkiem jest kierunek Logistyka na Wydziale Ekonomii dla kandydatów z tytułem inżyniera lub magistra, który trwa 3 semestry. Kończąc studia drugiego stopnia na UE Katowice uzyskujesz tytuł magistra.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przygotowaliśmy coś dla humanistów, a także dla umysłów ścisłych. Polecamy również kierunki o profilu praktycznym i kierunek International Business prowadzony w języku angielskim. Dodatkowym atutem naszej oferty jest możliwość wyboru specjalności.

Nauka i praca mogą tworzyć idealny duet - a to za sprawą studiów niestacjonarnych. Weekendowe spotkania pozwolą na pełnoetatową pracę, a dogodne terminy zjazdów na owocną naukę.

Zdobądź tytuł magistra w 1,5 roku! Trwa rekrutacja na Logistykę

Ruszyła rekrutacja elektroniczna na kierunek Logistyka na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się już w semestrze letnim - od lutego! Zapraszamy Kandydatów z tytułem inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Studia trwają trzy semestry i są prowadzone na Wydziale Ekonomii​. Zarejestruj się do 9 lutego 2018 r. 

Masz pytania? Zobacz nasz przewodnik dla kandydatów

Rejestracja na studia
Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Na kierunku tym kształtowane są umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim Nowość Nowy kierunek Uruchomienie semestr letni 16/17 Kierunek zostanie uruchomiony w semestrze letnim 2016/2017

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które chcą się nauczyć sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Studiując na tym kierunku student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. [więcej]

Kierunek prowadzony bez specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze. [więcej]

Kierunek praktyczny Kierunek o profilu praktycznym

Celem kierunku Przedsiębiorczość i Finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych. [więcej]

Kierunek prowadzony bez specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Studiowanie na kierunku Finanse i Rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Studenci tego kierunku będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Nauczą się analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Student tego kierunku pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT. [więcej]

Kierunek praktyczny Kierunek o profilu praktycznym

Absolwenci tego kierunku są przygotowani zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi, a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej. Wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym. [więcej]

Kierunek prowadzony bez specjalności na studiach stacjonarnych.

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Studiując na tym kierunku student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. [więcej]

Kierunek prowadzony bez specjalności na studiach stacjonarnych.

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim Kierunek lub specjalności płatne Kierunek lub specjalności płatne

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. [więcej]

Kierunek prowadzony bez specjalności na studiach stacjonarnych.

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które chcą się nauczyć sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Studiując na tym kierunku student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. [więcej]

Kierunek ogólnoakademicki Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze. [więcej]

Kierunek praktyczny Kierunek o profilu praktycznym

Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. [więcej]

Legenda

Wydział Ekonomii
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Wydział Informatyki i Komunikacji
Wydział Zarządzania
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji