Ważne informacje dla kandydatów na studia

 • Wszelkie informacje dla kandydatów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym.

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów. Kandydat składa podanie na jeden kierunek studiów (w podaniu elektronicznym kandydat wybiera główny kierunek, na który składa podanie, może również zaznaczyć kierunki alternatywne).

 • Prosimy kandydatów o skorzystanie z możliwości wyboru kierunków alternatywnych oraz o przemyślane umieszczenie ich w kolejności zgodnej z zainteresowaniami kandydata.

 • Specjalność zostaje uruchomiona wówczas, gdy wybierze ją co najmniej 25 studentów. Specjalność studenci wybierają w trakcie studiów.

 • Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018, nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Kierunek Finanse i Rachunkowość specjalność Rachunkowość - ścieżka ACCA

Na kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość - ścieżka ACCA przyjmowani są Kandydaci, którzy na studiach pierwszego stopnia ukończyli kierunek Finanse i Rachunkowość lub kierunek Rachunkowość.

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Kandydaci na specjalności prowadzone w języku angielskim: European Business and Finance oraz Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) będą wyjątkowo składać podania na specjalność (nie na kierunek). Kandydaci na te specjalności nie przystępują do egzaminu wstępnego, będą podlegać rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim.

 • European Business and Finance - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 11 września 2017 roku.
  Dokumenty należy składać do 11 września 2017 roku, ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice, budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, IV poziom.
 • Quantitative Asset and Risk Management - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  11 września 2017 roku. Dokumenty należy składać do 11 września 2017 roku, ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice, budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, IV poziom.

Kierunek International Business

Na kierunku International Business studia będą prowadzone od pierwszego semestru w języku angielskim. Chcąc studiować na tym kierunku Kandydat musi znać język angielski.

Kandydaci na kierunek International Business składają komplet wymaganych dokumentów, jak pozostali kandydaci, a ponadto składają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

 • zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%)
 • lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim
 • lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim
 • lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim
 • lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Jeśli Kandydat zdawał na egzaminie maturalnym język angielski, jednak nie uzyskał wymaganego wyniku (poziom podstawowy co najmniej 80% lub rozszerzony co najmniej 55%) lub zdawał inny język obcy, powinien zaznaczyć w podaniu elektronicznym, czy posiada inny wymagany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.


Studia na tym kierunku są płatne
.

Opłata za semestr  w roku akademickim 2015/2016 wynosiła:

studia pierwszego stopnia stacjonarne: 2 250 zł.

studia drugiego stopnia stacjonarne 2 500 zł.

Tegoroczne opłaty zostaną zamieszczone niebawem.

Powrót