Wymagane dokumenty

 • Kandydaci składają dokumenty w białej tekturowej teczce (wiązanej).

 • Wzór napisu na teczkę znajduje się w elektronicznym podaniu (wzór ten można wydrukować i nakleić na teczkę). Kandydaci zaopatrują się w teczkę we własnym zakresie.

 • Kandydaci nie muszą składać dokumentów osobiście (nie jest też wymagane upoważnienie), jednak prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty są kompletne.

  Wymagane dokumenty:

 1. podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową
  /wydruk z elektronicznej rejestracji/, (podanie jest dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu od 22 maja 2017 roku),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów).

  Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą składają kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Natomiast kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu) jest wymagana
  w przypadku dokumentów innych niż wydane przez instytucje działające w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub uznane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. Więcej.

  Kandydaci ci składają również dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen
  i zaliczeń) w wersji angielskiej lub jego tłumaczenie na język polski,
 3. kserokopia suplementu do dyplomu
  (oryginał suplementu do wglądu, dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe po 1 stycznia 2005 r.).

 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (ponadto cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu),
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu,
 6. zdjęcie w postaci pliku graficznego załączone do podania podczas elektronicznej rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Zdjęcie to będzie wykorzystane do legitymacji elektronicznej zobacz,
 7. cudzoziemcy składają ponadto dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

Kandydaci na kierunek International Business składają ponadto dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą proszeni są o wysłanie skanu tego świadectwa oraz jego tłumaczenia na język polski na adres mailowy: rekrutacja@ue.katowice.pl

Informacje dodatkowe

 • Dyplom ukończenia studiów Kandydat kseruje nieodpłatnie w punkcie ksero, który znajduje się na IV poziomie budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych przy ul. Bogucickiej 5 (punkt ten znajduje się obok miejsca, w którym Kandydaci składają dokumenty na studia.
 • Wszystkie kserowane dokumenty (wykonane w Uczelni oraz te dostarczone przez kandydata) będą potwierdzane za zgodność w tym punkcie.

Powrót