Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na pierwszy rok studiów! Jeszcze tylko krok dzieli Was od kontynuowania najdłuższych wakacji w życiu!

Teraz wystarczy tylko w terminie 20-21 września 2017 złożyć komplet dokumentów w białej, wiązanej teczce (wzór napisu na teczkę znajduje się w elektronicznym podaniu; należy go wydrukować i nakleić na teczkę.

Pamiętajcie, że:

 • kandydaci zaopatrują się w teczkę we własnym zakresie,
 • dokumentów nie trzeba składać osobiście (nie jest też wymagane upoważnienie), jednak prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty są kompletne.
 1. podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową (wydruk z elektronicznej rejestracji),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) 
 3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (dowód osobisty lub inny dokument kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów).

Kandydaci składają dokumenty w białej wiązanej teczce.

UWAGA!

 • Cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu.
 • Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, składają kserokopię świadectwa dojrzałości (uznawalność świadectw i ich legalizacja) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje (oryginał świadectwa do wglądu).
 • Kandydaci legitymujący się dyplomami IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate) nie mają obowiązku nostryfikacji świadectwa dojrzałości.
 • Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Na I rok studiów zostaną przyjęci tylko ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów i którzy w terminie do 20-21 września 2017 roku złożą wymagane dokumenty. Kandydaci ci otrzymają decyzję o przyjęciu na I rok studiów.
 • W przypadku błędnego podania przez kandydata danych mających wpływ na przyjęcie na studia, podanie o przyjęcie na studia będzie ponownie weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów, ale nie złożą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia

Logowanie do Wirtualnej Uczelni będzie możliwe po złożeniu dokumentów przez kandydatów.

Wirtualna Uczelnia (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi

Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 17 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

Wpłaty za legitymację należy dokonać do 29 września.

W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu (na Wydziale) lub o kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl

 • Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 zostaną opublikowane 25. września br. i dostępne będą w sekcji poświęconej studentom

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

Aby zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego proponujemy obozy integracyjne w bardzo studenckich cenach. :)

Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Uniwersytet Ekonomiczny od zawsze wspiera pasję studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.  

Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, mogą wypełnić poniższy formularz i przekazać informacje, które ułatwią Uczelni udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia (m.in. dostosowanie sali i planu zajęć do ich potrzeb).

Wypełnienie niniejszego formularza i przekazanie danych jest dobrowolne.

Powrót