Wymagane dokumenty

2 nabór - Wymagane dokumenty

 • Po odczytaniu informacji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym o zakwalifikowaniu do przyjęcia na I rok studiów kandydat w dniach 20 i 21 września 2017 roku zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 • Kandydaci składają dokumenty w białej tekturowej teczce (wiązanej).

 • Wzór napisu na teczkę znajduje się w elektronicznym podaniu (wzór ten proszę wydrukować i nakleić na teczkę). Kandydaci zaopatrują się w teczkę we własnym zakresie.

 • Kandydaci nie muszą składać dokumentów osobiście (nie jest też wymagane upoważnienie), jednak prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty są kompletne.


Dokumenty, które należy dostarczyć:

 1. podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową

  /wydruk z elektronicznej rejestracji/, (podanie jest dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu)

 2. kserokopia świadectwa dojrzałości

  (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów)

  Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, uznawany za dokument potwierdzający wykształcenie średnie z mocy prawa ( art. 93 ust 1 i 2 ustawy o systemie oświaty) składają kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat  przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Natomiast kandydaci legitymujący się świadectwem wydanym za granicą innym niż wymienione w art. 93 ust 1 i 2 ustawy, o której mowa powyżej  składają  ponadto dokument poświadczający uznanie świadectwa w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający  w Rzeczpospolitej  Polskiej  uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz  kserokopie świadectwa dojrzałości zalegalizowanego  lub opatrzonego apostille (oryginał  świadectwa dojrzałości kandydat  przedkłada do wglądu) więcej,

 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (ponadto cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu),

 4. zdjęcie w postaci pliku graficznego załączone do podania podczas elektronicznej rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Zdjęcie to będzie wykorzystane do legitymacji elektronicznej zobacz

 5. cudzoziemcy składają ponadto dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

Kandydaci na kierunek International Business składają ponadto dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą proszeni są o wysłanie skanu tego świadectwa oraz jego tłumaczenia na język polski na adres mailowy: rekrutacja@ue.katowice.

Kandydaci, którzy na egzaminie dojrzałości (starej maturze - zdawanej do 2005 roku) nie zdawali przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, składają również kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu).

Powrót