Analityk rynku

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Analityk rynku jest specjalnością skierowaną do osób, które chciałyby rozszerzyć kwalifikacje oraz umiejętności dotyczące badań rynku i gospodarki. W dynamicznej przestrzeni społeczno-gospodarczej wiedza o funkcjonowaniu rynku i podmiotach występujących na nim są niezbędnym elementem w procesie podejmowania decyzji. Analiza, diagnoza i ocena stanu rynku, a także przewidywania zmian są istotne zarówno z punktu widzenia własnej działalności gospodarczej, jak i z punktu widzenia firm, instytucji administracji publicznej, etc. Absolwent specjalności jest wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające kompleksową analizę rynków.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty specjalnościowe to Analiza rynków i konkurencji, Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji, Analiza rynków finansowych oraz Analiza koniunktury. Absolwent uzyskuje wiedzę pozwalającą na ilościową i jakościową analizę rynków i podejmowanie skutecznych decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarowania. Potrafi przeprowadzić analizę wybranych rynków i konkurencji, zna źródła i sposoby pozyskiwania i wykorzystania informacji. Dzięki znajomości wahań cyklu koniunkturalnego, potrafi podejmować odpowiednie decyzje na różnych rynkach zarówno w okresach wzrostu, jak i spadku koniunktury gospodarczej. Dysponuje również szczegółową wiedzą niezbędną do analizy rynku finansowego, w tym rynku Forex. Zna najważniejsze metody analizy rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

Studia na tym kierunku pozwolą na zdobycie umiejętności identyfikacji, selekcji i wykorzystania informacji do interpretacji zjawisk gospodarczych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Zdobyte umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi na:

  • monitorowanie sytuacji rynkowej w różnych segmentach i identyfikowanie zachodzących w nich zmian,
  • analizę koniunktury gospodarczej,
  • pozyskiwanie, selekcję i wykorzystanie informacji w procesach analitycznych i decyzyjnych,
  • analizę danych z wykorzystaniem wybranych metod jakościowych,
  • właściwe interpretowanie danych makroekonomicznych, w tym kursów walutowych oraz kursów giełdowych, 
  • ocenę funkcjonowania rynków finansowych i ich oddziaływania na sferę realną gospodarki,
  • analizę rynków finansowych z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej
  • opracowywanie zebranego materiału informacyjnego i raportowanie pod kątem potrzeb sektorów, branż i określonych podmiotów gospodarczych,
  • formułowanie ocen dotyczących makrootoczenia, struktur rynkowych i określonych rynków w ujęciu statycznym i dynamicznym,
  • sporządzanie analiz rynków i gospodarki narodowej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Wiedza i umiejętności pozyskane przez Absolwenta pozwolą mu podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z przygotowywaniem analiz i raportów, głównie makroekonomicznych, zarówno w sektorze biznesu, jak i w administracji publicznej. Ponadto będzie przygotowany do pracy w zespołach analityków w przedsiębiorstwach i instytucjach konsultingowo-doradczych, instytucjach badawczych, samodzielnego doradztwa czy też kierowania własnym przedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i umiejętności Absolwenci będą mogli również wykorzystać w podejmowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność Analityk rynku jest prowadzona głównie przez pracowników Katedry Ekonomii. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, analizy studiów przypadków i laboratoriów komputerowych.

W ramach Katedry działają dwa prężnie rozwijające się koła naukowe, KN „FOREX” – dedykowane dla tej specjalności oraz KN Ekonomia sportu.

Dedykowane dla specjalności KN „FOREX” prowadzi współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII), które jest największą Organizacją Inwestorską w Polsce; więcej informacji o kole na stronie www.knforex.pl

KN „Ekonomia sportu” nie tylko umożliwia rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomii sportu, ale również daje możliwość udziału w wydarzeniach z różnych dyscyplin sportu, jakie odbywają się na obszarze województwa śląskiego, współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz organizacjami zajmującymi się ekonomią sportu. Więcej informacji o kole na www.facebook.com/groups/376862059413425/about/