Ekonomia

1. OPIS STUDIÓW

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do podejmowania decyzji w dziedzinie gospodarowania pracownikami oraz kapitałem rzeczowym i finansowym. Studia na tym kierunku pozwalają poznać szerokie spektrum zagadnień z obszaru współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością, integracją gospodarczą i globalizacją. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o różnorakich uwarunkowaniach procesów gospodarczych.

Atutem kierunku jest połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Wszystko to sprawia, że absolwenci wyposażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie, nauczeni pracy indywidualnej i zespołowej, są elastyczni na rynku pracy.

Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności Absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na stanowiskach między innymi: specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych, specjalistów w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, specjalistów ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych, kierowników, menedżerów, w działach personalnych, ekspertów, doradców i konsultantów, audytorów i kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Ponadto będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Ekonomia będzie posiadał gruntowną wiedzę dotyczącą zjawisk gospodarczych, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, makroekonomicznym oraz globalnym. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu.

Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobytym podczas studiowania na kierunku Ekonomia, Absolwenci są wysoko cenieni i poszukiwani m.in. przez przedsiębiorstwa wszystkich działów gospodarki, banki i instytucje finansowe, przedsiębiorstwa otoczenia biznesu, sektor usług publicznych, urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne, instytucje społeczne, redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych, agencje Public Relations, a także instytucje i organizacje międzynarodowe.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, zaznajomiona z rynkiem i aktualnymi trendami w dziedzinie ekonomii, posiada doświadczenie badawcze i praktyczne. Niektóre specjalistyczne zajęcia prowadzą praktycy życia gospodarczego.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów multimedialnych, interaktywnych warsztatów, zajęć projektowych, studiów przypadków, a także warsztatów laboratoryjnych.

Na kierunku proponowana jest bogata oferta specjalności, na I stopniu 6 specjalności.

Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku w pracy, na kierunku wspierany jest rozwój umiejętności i kompetencji językowych, stąd oferta edukacyjna w zakresie specjalności prowadzonych w języku angielskim, a także szeroki wachlarz przedmiotów w ramach przedmiotów swobodnego wyboru prowadzonych w językach obcych (angielskim, niemieckim i rosyjskim).

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopieńII Stopień
Analityk rynku+
Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych ++
Ekonomia menedżerska+
Gospodarka elektroniczna++
Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne +
Handel zagraniczny+
International Commerce (tylko studia stacjonarne, specjalność w j. angielskim)+
Global Economy (tylko studia stacjonarne, specjalność w j. angielskim)+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Realizację pasji naukowej gwarantuje praca w studenckich kołach naukowych. Bezpośrednio z kierunkiem Ekonomia związane są między innymi koła naukowe: Ekonomia sportu, FOREX, International Challenge, Polityków społecznych, #HASHTAG, HR-owców, Etyki, Gospodarowania nieruchomościami, Transportu, Wolny Handel i kilka innych.

Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przygotowano kilkanaście specjalności mających na celu kształcenie specjalistów w poszczególnych dziedzinach gospodarki i społeczeństwa innowacyjnego. Przedmioty specjalistyczne i swobodnego wyboru związane z różnymi specjalnościami obejmują blisko połowę ogółu prowadzonych zajęć.