Programowanie rozwoju miast

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Obecnie ponad połowa ludzkości żyje w miastach. Według Banku Światowego udział ten w kolejnych dekadach zwiększy się. Miasta i metropolie wnoszą największy wkład w rozwój gospodarek pełniąc funkcję kluczową dla rynków globalnych.

W rezultacie zapotrzebowanie na wiedzę związaną z programowaniem rozwoju miast i metropolii, szczególnie w zakresie ekonomicznych, społecznych i przestrzennych mechanizmów rozwoju, staje się pożądane zarówno przez pracodawców sektora publicznego, jak i biznes.

Zrozumienie procesów rządzących rozwojem miast pozwala na uzyskanie odpowiedź na następujące pytania:

 • Co to są przemysły kreatywne, zielona gospodarka, e-miasto, cappuccino city, citta slow, reindustrializacja, BPO/ITO, gospodarka dzielenia się, governance i miasto aktywne?
 • Jak kształtować przestrzeń miasta, dbać o krajobraz miejski, równocześnie rozwijać rynek nieruchomości i wykorzystywać GIS?
 • Jak analizować problemy i identyfikować rozwiązania, a następnie formułować i wdrażać strategię rozwoju?
 • W jaki sposób planować, oceniać i zarządzać projektami?

Atuty specjalności:

 • patronat honorowy nad specjalnością Prezydenta Miasta Katowice,
 • kreatywne i przedsiębiorcze podejście do rozwiązywania problemów,
 • współczesna, wielodyscyplinarna wiedza na temat miast - motorów rozwoju gospodarki,
 • kontakt z naukowcami – praktykami realizującymi projekty badawcze oraz współpracującymi z sektorem publicznym i biznesu,
 • bezpośrednia współpraca z praktyką gospodarczą – w ramach przedmiotu „Projekt na rzecz praktyki gospodarczej” - potwierdzona stosownym dokumentem, podnosząca wartość CV Absolwenta,
 • przystępna i elastyczna forma zajęć: interakcja, dyskusja, komunikacja, projekty bazujące na praktyce.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studia PRM obejmują trzy moduły przedmiotów, tj.:

 • I (studia I st.) - przedmioty tematyczne wiążące się z interdyscyplinarnymi zagadnieniami rozwoju miast, tj.: Nowe koncepcje rozwoju miast; Ekonomika miasta i unikalności miejsca; Przestrzeń, rynek i wartość nieruchomości; Biznes, nowa gospodarka, innowacje; Infrastruktura i usługi publiczne; Mieszkańcy i ekonomika czasu wolnego;
 • II (studia I st.) - projekt na rzecz praktyki gospodarczej, praktyczne zastosowanie wiedzy z modułu I, realizowany w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, sektorze biznesu, organizacjach pozarządowych;
 • III (studia II st.) - przedmioty analityczno-metodyczne to różnorodne narzędzia wykorzystywane w projektowaniu miast, tj.: Kreatywne myślenie, badania społeczne i planowanie strategiczne; Zarządzanie projektami i analizy ekonomiczne; Kształtowanie przestrzeni miasta i GIS; Instrumenty finansowe rozwoju miasta.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Kompetencje PRM umożliwiają znalezienie pracy w:

 • sektorze publicznym: jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, w tym: wydziały rozwoju, inwestycji, promocji, kultury, sportu i rekreacji, budżetu, zamówień publicznych; spółki miejskie, porozumienia międzygminne);
 • biznesie: sektor BPO/ITO/SSC, inwestorzy zagraniczni i krajowi (działy rozwoju firm), podmioty infrastruktury wsparcia biznesu (inkubatory, parki technologiczne i przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, fundusze venture capital, fundusze poręczeniowe), firmy konsultingowe (zajmujące się programowaniem strategii, projektowaniem urbanistycznym, opracowaniem projektów, prowadzeniem badań społecznych).

4. DODATKOWE INFORMACJE

Pracownicy Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych posiadają stałą współpracę z:

 • Uczelniami krajowymi (UE Wrocław, UE Kraków, UE Poznań, UJ, SGH, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski);
 • Uczelniami zagranicznymi (Czechy – Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Niemcy – HTWK Leipzig, Węgry – Węgierska Akademia Nauk, Wielka Brytania – Strathclyde University;
 • Jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. Miasto Katowice, Miasto Gliwice, Miasto Zabrze, Miasto Ruda Śląska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).
 • Biznesem (firmy wchodzące w skład Forum Rozwoju Gospodarczego Katowic).

Katedra organizuje corocznie konferencje:

 • Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – KATO Meet-Up,
 • Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego.

Dla studentów specjalności organizowany jest wyjazd integracyjny. Strona specjalności: www.facebook.com/RozwojMiast/