Transport i logistyka

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Współczesne społeczeństwa potrzebują sprawnie i efektywnie działających systemów transportowych oraz logistycznych, umożliwiających przepływy ładunków oraz przemieszczenia osób. Dzięki temu, możliwe są procesy globalizacji, wymiana międzynarodowa, czy wybór miejsca pracy i zamieszkania. Systemy transportowe umożliwiają rozwój przestrzenny miast, mają wpływ na funkcjonowanie i jakość życia w miastach. Sektor Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to kluczowy sektor gospodarek.

Studia na specjalności Transport i logistyka mają na celu dostarczenie studentom wiedzy o ekonomicznych problemach transportu, funkcjonowaniu rynków logistycznych oraz działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL. Przekazywana wiedza specjalistyczna oparta jest na współczesnym dorobku światowej i polskiej myśli naukowej ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem wiadomości, przekazywanych na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów specjalnościowych, jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z przewozami, spedycją, a także logistyką.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci uzyskują ogólną wiedzę ekonomiczną – są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami posiadającymi wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Dodatkowo w ramach specjalności uzyskują wiedzę specjalistyczną o funkcjonowaniu rynków TSL, działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL oraz międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych systemach transportowych. Specjalistyczny profil kształcenia dotyczy w szczególnej mierze problematyki infrastruktury transportu, techniki i technologii transportu, ekonomiki transportu, spedycji krajowej i międzynarodowej, marketingu usług transportowych i spedycyjnych, teoretycznych podstaw logistyki, metod i technik logistycznych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Studia na specjalności dają możliwość pozyskania atrakcyjnej pracy. Sektor TSL zapewnia ponad 10% miejsc pracy w Unii Europejskiej, ma też coraz większy dział w tworzeniu PKB Europy. Absolwenci specjalności posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania pracy w tym sektorze oraz rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w innych organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej.

Absolwenci specjalności mogą być zatrudniani w różnych organizacjach jako menedżerowie transportu, spedytorzy i logistycy oraz jako analitycy i menedżerowie firm, a także jako pracownicy administracji publicznej wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych i logistycznych. Ogół wiedzy, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych, uzyskanej przez studentów umożliwia również podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W ramach specjalności Transport i logistyka funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe „Transportu”, które skupia studentów specjalności transport i logistyka oraz kierunku logistyka inżynierska, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. Współpraca studentów podczas pracy w Kole Naukowym Transportu, często kontynuowana jest również po zakończeniu studiów, absolwenci wymieniają się doświadczeniami i umiejętnościami zawodowymi.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników mających doświadczenie dydaktyczne, ale i praktyczne w podmiotach sektora transport-spedycja-logistyka oraz administracji publicznej. Zapewnia to nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych w praktyce, w rezultacie znaczny odsetek studentów ma możliwość i podejmuje już pracę podczas studiów, co znacznie ułatwia start w momencie uzyskania dyplomu ukończenia studiów.