Finance and Accounting for Business

Studia w języku angielskim

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności „Finance and Accounting for Business” umożliwiają studentom zdobycie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu: finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania ryzykiem oraz opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Dodatkowo dają możliwość poznania specjalistycznego języka angielskiego wykorzystywanego w finansach i rachunkowości.

W szczególności uzyskana wiedza i umiejętności koncentrują się na problemach z zakresu:

 • Finansowania korporacyjnego i zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzania ryzykiem
 • Planowania podatkowego w przedsiębiorstwie
 • Gromadzenia informacji finansowych w systemie rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i ich wykorzystania do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej
 • Wykorzystania narzędzi informatycznych w podejmowaniu decyzji finansowych oraz gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych księgowych
 • Strategii konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Oprócz zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, studenci doskonałą umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, co niewątpliwie wzmacnia pozycję Absolwenta na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

2. WYMAGANIA MATURA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

 • Język obcy
 • Matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS (do wyboru)

Punkty liczone są w następujący sposób:

 • Poziom podstawowy – wynik matury mnożony razy 0,7
 • Poziom rozszerzony – wynik matury mnożony razy 1,0

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki – 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki – 45% x 1 = 45

 

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać korzystny wynik.

Kandydaci na studia dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Sposób udokumentowania określa uchwałą Senatu UE w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (w danym roku akademickim).

3. KORZYŚCI

Ukończenie studiów na specjalności „Finance and Accounting for Business” umożliwi jej Absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy w obszarach finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, również w podmiotach i zespołach międzynarodowych. Zakres uzyskanej wiedzy, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w działach: finansowych, controllingu, księgowości i analiz ekonomicznych przedsiębiorstw niefinansowych , a także w instytucjach finansowych np. bankach, zakładach ubezpieczeń oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

4. Metody prowadzenia zajęć i kadra naukowa

Zajęcia na specjalności „Finance and Accounting for Business” prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego. Dobór form zajęć dydaktycznych oraz proporcje liczby godzin wynikają z charakteru założonych efektów uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne oraz, w zależności od przedmiotu, odpowiednie, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Studenci mają również okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wizytujących nauczycieli z zagranicznych uczelni partnerskich. Pracownicy realizujący zajęcia na specjalności „Finance and Accoutning for Business” posiadają szerokie kompetencje naukowej, dydaktyczne i językowe, a także doświadczenie praktyczne. Współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym.

Pamiętaj!

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne.
Zapoznaj się z tabelą opłat: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/oplaty