Inżynieria finansowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Inżynieria finansowa zajmuje się wykorzystaniem metod ilościowych do rozwiązywania problemów w świecie finansów. Ta interdyscyplinarna dziedzina łączy wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, ekonomii i informatyki. Inżynierowie finansowi opracowują narzędzia matematyczne i statystyczne do zarządzania ryzykiem finansowym, optymalizują portfele inwestycyjne oraz projektują i wyceniają produkty finansowe.

„Inżynieria finansowa” to przede wszystkim unikatowa specjalność, której absolwenci są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Specjalność „Inżynieria finansowa” jest ukierunkowana nieco bardziej w stronę metod i narzędzi matematycznych, choć nadal nie pozbawiona niezbędnej wiedzy ekonomicznej. Program specjalności oferuje narzędzia umożliwiające pomiar i zarządzanie ryzykiem począwszy od skali mikro (ryzyko transakcji finansowej), dużego portfela inwestycyjnego (ryzyko portfela), całej instytucji finansowej (ryzyko przedsiębiorstwa) aż po sieć instytucji finansowych (ryzyko systemowe).

Nacisk na metody ilościowe w procesie zarządzania aktywami sprawia, że absolwent specjalności „Inżynieria finansowa” będzie wyposażony w niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną oraz ekonometryczną umożliwiającą zdanie zarówno egzaminów międzynarodowych obowiązujących na rynkach finansowych, takich jak CFA czy PRM, ale również polskiego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Program specjalności „Inżynieria finansowa” skonstruowany został tak, by wiedza teoretyczna dotycząca szeroko pojętego zarządzania aktywami (ang. Asset management), zdobywana w trakcie studiów była harmonijnie zintegrowana z elementami metod ilościowych. Studenci tej specjalności poszerzają swą wiedzę z zakresu budowy instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego, ich wycena oraz zarządzania nimi w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa, ekonometrię finansową oraz modelowanie finansowych szeregów czasowych. Dodatkowe wykorzystanie technologii komputerowej (VBA, MATLAB) wspomaga proces przyswajania teorii tak, by wiedza zdobyta w czasie studiów stanowiła bazę do praktycznego poznania zaawansowanych technik modelowania i wyceny.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Ukończenie specjalności „Inżynieria finansowa” umożliwi zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu: bankach inwestycyjnych i uniwersalnych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, zakładach ubezpieczeń, biurach maklerskich, spółkach publicznych, działach controllingu przedsiębiorstw, firmach konsultingowych i informatycznych. Specjalność ta spełnia standardy wykształcenia z inżynierii finansowej na uczelniach zagranicznych, pozwalające na studia i podjęcie pracy za granicą.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Student może uczestniczyć w działalności Koła Naukowego Analiz Rynku Finansowego pozwalającego na poszerzanie wiedzy z zakresu inżynierii finansowej.