Specjalista bankowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności „Specjalista bankowy” przygotowano na podstawie analizy rynku usług bankowych i oczekiwań instytucji finansowych jako pracodawców, mającej na celu ustalenie pożądanego profilu absolwenta studiów ekonomicznych.

Dynamiczny rozwój rynków finansowych, w tym również rynku usług bankowych, wymusza ciągłą aktualizację zdobywanej przez absolwentów wiedzy. Oferowane studentom programy kształcenia powinny zatem umożliwiać elastyczny dobór przekazywanych treści ściśle dopasowanych do oczekiwań praktyków bankowych. Modułowa konstrukcja programu kształcenia na specjalności „Specjalista bankowy”, w połączeniu ze stałym zaangażowaniem przedstawicieli praktyki bankowej, umożliwia studentom swobodę w doborze ścieżki zdobywania umiejętności zawodowych oraz gwarantuje aktualność i adekwatność zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach specjalności to:

  • Płatności i rozliczenia bankowe
  • Bankowa obsługa klienta
  • Rachunkowość bankowa
  • Ryzyko w działalności banków
  • Bankowość specjalistyczna
  • Wycena produktów bankowych
  • Marketing bankowy

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Realizacja programu kształcenia na specjalności „Specjalista bankowy” umożliwi absolwentowi pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania banków na rynku usług finansowych, w tym ich oferty produktowej, oraz rozwój umiejętności samodzielnego wykonywania obowiązków w każdym obszarze działania banku niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wykonywanych czynności bankowych. W ramach kompetencji społecznych szczególny nacisk położony zostanie na etykę i odpowiedzialność za wykonywane działania oraz umiejętność współpracy w zespole pracowniczym.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na specjalności „Specjalista bankowy” jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu pracownika bankowego zgodnie z obowiązującymi w bankach i instytucjach kredytowych standardami oraz wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców stawianymi współcześnie przed pracownikami bankowymi.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Unikatowość specjalności „Specjalista bankowy” opiera się na trzech filarach:

  • Uwzględnieniu sugestii kierownictwa banków: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Getin Bank, Deutsche Bank Polska S.A oraz Narodowego Banku Polskiego, co umożliwiło dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej, a tym samym zwiększy stopień zatrudnialności absolwentów
  • Umożliwieniu przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego
  • Zwiększeniu konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym, ale także umożliwieniu im aplikowania o pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.