Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Globalizacja zatacza coraz szersze kręgi i wraz z tymi procesami musi zmieniać się także przygotowanie służb rachunkowości poprzez ukierunkowanie na międzynarodowe regulacje będące podstawą uniwersalnego języka biznesu: rachunkowości, w której szczególną rolę zajmuje raportowanie finansowe na potrzeby właścicieli oraz zarządzających.

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz jednostkach z kapitałem polskim, które prowadzą rachunkowość w oparciu o globalne standardy rachunkowości, tj. MSR/MSSF czy US GAAP.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność jest adresowana do studentów pragnących:

 1. poszerzyć (uzupełnić) swoją wiedzę z zakresu międzynarodowych uregulowań rachunkowości,
 2. nabyć umiejętności aplikowania metod i narzędzi dostosowanych do specyficznych wymogów przedsiębiorstw działających globalnie,
 3. zainteresowanych podjęciem pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw międzynarodowych, w spółkach notowanych na Giełdach Papierów Wartościowych, czy też w międzynarodowych spółkach audytorsko-konsultingowych.

Przedmioty specjalnościowe obejmują:

 1. konsolidację sprawozdań finansowych według MSSF,
 2. amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP),
 3. analizę finansową grup kapitałowych,
 4. rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 5. zagadnienia zarządzania ryzykiem rynków międzynarodowych,
 6. prawne uwarunkowania przeprowadzania transakcji w obrocie międzynarodowym.

Treści specjalności służą przede wszystkim wykształceniu umiejętności z zakresu:

 1. przygotowania do udziału w sporządzaniu rocznych i kwartalnych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według międzynarodowych regulacji rachunkowości,
 2. analizy sytuacji finansowej jednostek działających w ramach grup kapitałowych wykorzystując nowoczesne aplikacje do analizy i wizualizacji danych
 3. dokonywania porównań regulacji polskiego prawa o rachunkowości, MSSF i US GAAP,
 4. aplikowania technik rachunkowości zarządczej do potrzeb operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw międzynarodowych, w tym szeroko wykorzystując techniki komputerowe,
 5. wykorzystania metod pomiaru i technik zarządzania ryzykiem w związku z przeprowadzaniem operacji na międzynarodowych rynkach,
 6. analizy prawnych i podatkowo-prawnych skutków transakcji w obrocie międzynarodowym.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studenta do wymagań współczesnych przedsiębiorstw działających na polskim rynku kapitałowym, jak i w ramach międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie wykonywania zawodów:

 • samodzielnego księgowego - finansisty,
 • samodzielnego księgowego – kontrolera,
 • dyrektora finansowego,
 • audytora i rewidenta,
 • specjalisty ds. controllingu i finansów,
 • specjalisty ds. planowania i analiz.