Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

1. OPIS STUDIÓW

Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która przygotowana będzie do podejmowania wyzwań związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów. Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Potrzeba wprowadzenia nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza w perspektywie procesu stopniowego starzenia się społeczeństwa.

Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowy kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, Opracowany został on z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program studiów koncentruje się na wszechstronnym wyposażeniu absolwenta tego kierunku w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

2. KORZYŚCI

Nasi studenci wspierani wiedzą i doświadczeniem pracowników naukowych i dydaktycznych poznają złożone zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Klamrą spinającą wszystkie obszary kształcenia jest specjalistyczny kontekst uwzględniający specyfikę funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej, a także promocji zdrowia publicznego oraz polityki społecznej. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z:

 • Finansami placówek medycznych;
 • Organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) w ochronie zdrowia;
 • Zarządzania jakością w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych;
 • Promocji zdrowia;
 • Uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia;
 • Sprawami dotyczącymi zarządzania ochroną zdrowia w państwowej oraz samorządowej administracji publicznej (Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie).

Uzyskane na studiach: wiedza, kompetencje oraz umiejętności przygotowują absolwentów tego kierunku do objęcia kierowniczych stanowisk wszystkich szczebli, oraz do sprostania wymaganiom stawianym specjalistom w zakresie finansów i zarządzania ochroną zdrowia. Umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki jednostek ochrony zdrowia. Absolwent kierunku przygotowany będzie do objęcia stanowisk w działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych oraz średniego szczebla zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno państwowych jak i samorządowych.

Absolwent kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia potrafi:

 • Prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, ekonomiczne (w tym finansowe) oraz procesy zmian organizacyjnych istotnych z punktu widzenia sektora ochrony zdrowia;
 • Interpretować akty prawne związane z funkcjonowaniem podmiotu ochrony zdrowia;
 • Diagnozować i rozwiązywać sytuacje problemowe związane z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu;
 • Nawiązywać kontakty z instytucjami współpracującymi z placówką ochrony zdrowia.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia ze względu na specjalistyczny charakter są prowadzone przez pracowników dwóch jednostek naukowych Uniwersytetu: Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Ekonomii. W przeważającej części zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających doświadczenie zdobyte w placówkach ochrony zdrowia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych warsztatów, w trakcie których studenci poznają jak najwięcej praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Studenci w trakcie zajęć mają możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości z wybranych placówek ochrony zdrowia oraz mogą sami uczestniczyć w wizytach studyjnych w tychże placówkach.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia prowadzony jest bez podziału na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Wykładowcy kierunku współpracują z wybranymi jednostkami ochrony zdrowia w sektorze publicznym jak prywatnym. Uniwersytet posiada również umowę partnerską ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Studenci otrzymują pomoc w organizowaniu obowiązkowych praktyk w wybranych podmiotach ochrony zdrowia, w szczególności na terenie województwa śląskiego.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice