Gospodarka i zarządzanie publiczne

1. OPIS STUDIÓW

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też w procesie kształcenia na tym kierunku kładziemy nacisk na holistyczne przygotowanie studenta do pełnienia przyszłych ról zawodowych. Zakres przekazywanej wiedzy oraz jej interdyscyplinarna perspektywa przyczynia się do budowania rzetelnych podstaw teoretycznych i praktycznych dla zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa, państwa oraz gospodarki. W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych. Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr do absorbcji wskazanych środków finansowych.

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych. Dedykowany jest osobom, które cechuje humanistyczna wrażliwość, ale z drugiej strony chęć posiadania twardych umiejętności zarządzania, szczególnie publicznymi środkami finansowymi.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku GiZP jest „wyspecjalizowanym pragmatykiem” wyposażonym w odpowiadającą potrzebom współczesnych pracodawców wiedzę i umiejętności. Jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bez trudu poradzi sobie także w biznesie. Cechują go umiejętności praktyczne, takie jak np.: umiejętność pracy zespołowej, twórcze rozwiązywanie problemów, elastyczność w podejściu do własnej kariery i zawodu, umiejętność tworzenia planów strategicznych, diagnozowania ryzyka, tworzenie systemów motywacji.

Absolwent Gospodarki i Zarządzania Publicznego potrafi:

 • diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne,
 • stosować odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
 • inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
 • stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania,
 • zarządzać ryzykiem. 

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych, ale również prawnych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadku, gier edukacyjnych itp., a ich celem jest ukierunkowanie na maksymalne zaangażowanie studentów w procesie nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych. W miarę możliwości studenci uczestniczą także w różnego rodzaju konferencjach związanych z problematyką zarządzania publicznego, zajęciach prowadzonych przez praktyków i biorą udział w wyjazdach studialnych.

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopieńII Stopień
Public relations w organizacjach ++
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach+
Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych+
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej+
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym+

5. DODATKOWE INFO

Kierunek Gospodarka i Zarządzanie Publiczne współpracuje z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi np.:

 • Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Radą ds. kompetencji. Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,
 • Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego w Katowicach,
 • Federacją Skautingu Europejskiego,
 • ZUS,
 • ŚIUM,
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzone są także Studia Podyplomowe na kierunku  „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice