Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Sektor publiczny zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów znających problemy jego funkcjonowania. Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych wymaga zrozumienia nie tylko przepisów prawa wyznaczających obszar ich działania, ale także specyfiki zachowań organizacyjnych czy politycznych. Studiując „Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych” można zdobyć specjalistyczną wiedzę przydatną w procesie budowania kariery związanej z pracą w organizacjach sektora publicznego i społecznego oraz w organizacjach świadczących usługi dla tych sektorów.

Studenci specjalności Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty funkcjonowania organizacji publicznych i społecznych. Nauczane treści koncentrują się wokół zrozumienia specyfiki funkcjonowania organizacjami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji samorządowych itp. Wiedza na temat zasad działania sektora publicznego i społecznego jest uzupełniona o instrumentarium zarządzania, w tym m.in.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, PR.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów studenci mogą kształcić wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacjami publicznymi i społecznymi w różnych aspektach ich działalności, tj.:

  • analizy otoczenia organizacji,
  • analizy zasobów organizacji,
  • budowania strategii w oparciu o potrzeby klienta,
  • budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
  • budowania struktury organizacji i zespołu,
  • zarządzania zespołem,
  • rozwiązywania problemów występujących w organizacjach publicznych i społecznych, w tym patologii organizacyjnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych jest kierowane do osób zamierzających pełnić funkcje specjalistyczne i kierownicze w organizacjach publicznych i społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty w komórkach doradczych bądź zewnętrznego konsultanta tych organizacji, a także trenera specjalizującego się w problemach zarządzania. Wiedza z zakresu zarządzania jest także podstawą budowania kariery menedżerskiej.

4. DODATKOWE INFO

Specjalność podlega Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. Rozwijana jest współpraca z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi.