Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka przestrzenna

gospodarka przestrzenna

1. OPIS STUDIÓW

Gospodarka przestrzenna zajmuje się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej oferta łączy ekonomiczne i biznesowe podejście do terenów i lokalizacji z wyzwaniami stawianymi miastom i regionom przez otoczenie. Jest zorientowana na efektywne gospodarowanie zasobami przestrzennymi, w tym: nieruchomościami, terenami inwestycyjnymi, przestrzeniami publicznymi itp. W jej zakres wchodzi również wiedza dotycząca prowadzenia polityki przestrzennej gmin wiejskich, miast, powiatów i województw.

W trakcie zajęć studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki. Uczą się analizowania ekonomicznych aspektów funkcjonowania miast i regionów, zasad działania rynków nieruchomości, badania relacji ekonomiczno-przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz wykorzystywania instrumentów polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku nabywają kompetencje liderów i menedżerów rozwoju lokalnego i regionalnego, stosujących podejście strategiczne. Potrafią w sposób kompleksowy uwzględniać racje gospodarcze, społeczne i ekologiczne, co umożliwia im uczestnictwo we wspólnych projektach instytucji sektorów: publicznego, biznesowego i obywatelskiego.

Unikalną cechą studiów na kierunku jest możliwość pozyskiwania najnowszej wiedzy dotyczącej koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego oraz uczestniczenia w innowacyjnych projektach w ramach współpracy uczelni z jednostkami samorządowymi województwa śląskiego i przedsiębiorstwami. Student nabywa umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych do prognozowania i symulacji przestrzennych.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku posiada umiejętności w zakresie:

 • analiz rynków nieruchomości,
 • diagnoz strategicznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,
 • formułowania celów rozwojowych oraz przedsięwzięć i projektów,
 • prowadzenia wielowymiarowych analiz ekonomiczno-przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • tworzenia symulacji i prognoz przestrzennych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
 • opracowywania założeń strategii zrównoważonego rozwoju i strategii ekoinnowacji.

Absolwent kierunku potrafi myśleć w sposób zarówno analityczny jak i strategiczny, łącząc różne podejścia teoretyczne i języki branżowe (ekonomiczny, urbanistyczny, socjologiczny, regionalistyczny, geograficzny, geodezyjny, informatyczny, ruralistyczny) jak i różne podejścia badawcze (ilościowe i jakościowe).

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Kierunek wyróżnia się wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • wykładów i interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem studiów przypadków jednostek terytorialnych województwa śląskiego,
 • ćwiczeń terenowych w ramach przedmiotów: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • analiz rynków nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych cen transakcyjnych nieruchomości,
 • innowacyjnych na skalę co najmniej europejską metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych wpisanych do oprogramowania GIS i tworzonych od podstaw na rastrowym (głównie IDRISI) oraz wektorowym (głównie QGIS) modelu danych przestrzennych,
 • seminariów dyplomowych promujących prace projektowe.

Wykwalifikowaną katedrę naukową stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopieńII Stopień
Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami++

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci kierunku aktywnie uczestniczą w działalności Kół Naukowych:

 • Koła Naukowego "Nieruchomości",
 • Koła Naukowego "AREA",
 • Koła Naukowego "Pro Futuro".

Koło Naukowe "Nieruchomości" wydaje czasopismo naukowe pt. "Projekt Nieruchomości", dostępne są w wersji elektronicznej: issuu.com/skn.projektnieruchomosci

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci kierunku współpracują z:

 • Towarzystwem Urbanistów Polskich, w zakresie interdyscyplinarnych projektów mikro-planowania przestrzeni miejskich,
 • 13 uniwersytetami z Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry w ramach sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS-REDENE,
 • urzędami miejskimi w zakresie pozyskiwania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • urzędami miejskimi w ramach rozwijania mechanizmów uspołecznienia rozwoju lokalnego,
 • Klubem Myśli Ekologicznej w Katowicach.

Progi punktowe

80 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Gospodarka przestrzenna. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy