Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityka przestrzenna i środowiskowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi odpowiedź na wyzwania przestrzenne i środowiskowe przed którym stoją miasta, obszary metropolitalne, obszary wiejskie oraz regiony.

 • Chcemy, aby nasi studenci rozumieli w jaki sposób mieszkańcy i firmy podejmują decyzje lokalizacyjne oraz potrafili je analizować wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania typu GIS oraz tworzenia i posługiwania się bazami danych przestrzennych umożliwiających wykonywanie szerokiego spektrum analiz, prognoz i symulacji przydatnych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 • Chcemy, aby nasi studenci rozumieli zależności, jakie występują pomiędzy środowiskiem, gospodarką, zagospodarowaniem przestrzennym a jakością życia.
 • Chcemy, aby nasi studenci mieli świadomość walorów przestrzeni związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pojmowali przestrzeń nie tylko w kategoriach rynkowych, ale również jako dobro wspólne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętność formułowania rekomendacji w zakresie polityki przestrzennej, mieli kompetencje społeczne pozwalające na działanie w interdyscyplinarnych zespołach oraz potrafili stosować partycypacyjne podejście w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych i środowiskowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności na studiach I stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ekonomicznych, prawnych, technicznych i środowiskowych aspektów gospodarowania przestrzenią,
 • wykorzystywania danych przestrzennych, tworzenia baz danych i ich integracji oraz przetwarzania przy wykorzystaniu narzędzi GIS,
 • analiz przestrzennych i środowiskowych,
 • symulacji przestrzennych,
 • wyceny dóbr nierynkowych,
 • monitoringu i ewaluacji projektów 

Studenci specjalności na studiach II stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania danymi i projektami o charakterze przestrzennym i środowiskowym, dzięki czemu posiadają kompetencje umożliwiające nadzorowanie zespołami projektowymi i zadaniowymi działającymi w tym obszarze,
 • zarządzania swoim przedsiębiorstwem, w tym tworzyć nowoczesne inicjatywy start-upowe oraz rozwijać technologię opartą na przepływie danych cyfrowych,
 • nowoczesnych metod i technik prowadzenia działalności gospodarczej oraz publicznej wpisujących się z jednej strony w tzw. smart rozwój, a z drugiej w trend „zielonej” gospodarki i zrównoważonego rozwoju,
 • prośrodowiskowej i prospołecznej orientacji podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i organizacji społecznych,
 • gospodarowania geoinformacją oraz big data, która umożliwia nie tylko korzystanie z gotowych źródeł danych przestrzennych, ale również tworzenie nowych lub modernizację istniejących,
 • zarządzania kwestiami środowiskowymi w różnych instytucjach oraz znajomość zasady rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do pracy w zawodach:

 • analityk danych przestrzennych,
 • ekspert ds. projektów środowiskowych,
 • pracownik wydziałów ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji publicznej,
 • menedżer w instytucjach samorządowych i agendach publicznych,
 • konsultant zajmujący się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko i przeglądami ekologicznymi,
 • pracownik podmiotów gospodarki komunalnej.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy w zawodach:

 • analityk danych przestrzennych,
 • analityk danych rynkowych,
 • analityk rynku,
 • lider interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji, analizy i oceny inwestycji,
 • pracownik ośrodków badawczych i analitycznych związanych z bazami danych przestrzennych,
 • menedżer w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w podmiotach gospodarczych,
 • menedżer w instytucjach samorządowych i agendach publicznych,
 • ekspert strategii ekoinnowacyjnych,
 • pracownik funduszy środowiskowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

 • unikalne wykorzystanie oprogramowania GIS, nacechowane ekonomicznym podejściem do wykorzystania możliwości jakie daje specjalistyczne oprogramowanie (TerrSet, QuantumGIS, SAGA, GIS), które stało się rozpoznawalną wizytówką naszych absolwentów. Studenci kierunku mają szereg zajęć prowadzonych w nowoczesnym środowisku informatycznym, umożliwiającym nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i symulacji przestrzennych oraz poznanie narzędzi przydatnych w przyszłej pracy;
 • zajęcia terenowe, spotkania z praktykami. Zajęcia terenowe mają formę wizyt studialnych w firmach oraz miastach, w trakcie których studenci zapoznają się z praktycznymi problemami oraz proponują ich rozwiązania,
 • aktywność naukowa studentów uczestniczących w działalności Kół Naukowych: Koła Naukowego "Nieruchomości", Koła Naukowego "AREA"

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci specjalności współpracują z:

 • Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP Oddział Śląski),
 • Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych,
 • European Regional Science Assication (ERSA),
 • urzędami miejskimi i powiatowymi w zakresie pozyskiwania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • 13 uniwersytetami z Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry w ramach sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS-REDENE.

Kurator kierunku: prof. dr hab. Krystian Heffner

Menedżer kierunku: dr Adam Polko adam.polko@ue.katowice.pl 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3