Specjalność: studia miejskie i regionalne

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Oferta dydaktyczna specjalności łączy w sobie problematykę biznesową i samorządową poziomu lokalnego i regionalnego. Studia na specjalności umożliwiają zrozumienie mechanizmów funkcjonowania miasta/regionu jako miejsca prowadzenia działalności biznesowej i korzystania z usług publicznych. Specjalność dostarcza wiedzy praktycznej o instrumentach wykorzystywanych przez biznes podejmujący decyzje lokalizacyjne i związane z rozwojem działalności w miastach i regionach. Studenci poznają miasto jako miejsce kontaktu wielu podmiotów realizujących swoje cele rozwojowe.

Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalnościowym obejmującym m.in. narzędzia analizy miast i regionów. Zapoznają się również ze szczegółowymi procesami oceny lokalizacji działalności gospodarczej i powstawania innowacji w miastach i regionach. Przedsiębiorczość i finanse to kolejny z obszarów wiedzy i praktyki przedstawiany studentom. Absolwenci nabywają umiejętności i kompetencje do pracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących dokumenty strategiczne, marketingowe i programowe w firmach. Są także gotowi do pracy w jednostkach realizujących usługi publiczne.

Studia na specjalności łączą w sobie dwie komplementarne dziedziny wiedzy, co pozwala absolwentom wykonywać zarówno prace analityczne, jak i projektowe związane m.in. z wyborem miejsca działalności firmy, rozwojem nowych projektów innowacyjnych, planowaniem usług publicznych oraz planowaniem rozwoju miasta i regionu. Ponadto, studenci nabywają umiejętności związane z zarządzaniem projektami i realizacją programów rewitalizacji (2 stopień)

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności nabywają wiedzę z zakresu:

 • działalności firm w miastach i w regionach, w szczególności w wymiarze związanym z innowacyjnością i inżynierią finansową,
 • realizacji usług publicznych oraz zarządzania miastem i regionem, w szczególności kwestii dotyczących rozwijania oferty niezbędnej dla zapewnienia atrakcyjności miasta (regionu), rozwoju strategicznego miasta i jego promocji.

Studenci specjalności uzyskują unikatowe umiejętności stosowania metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych przy wykorzystaniu oprogramowania informatycznego GIS. Ponadto zyskują kompetencje społeczne skoncentrowane na pracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących strategiczne dokumenty niezbędne dla firm i dla samorządu lokalnego (regionalnego).

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w:

 • firmach prywatnych zajmujących się analizą rynku, geomarketingiem, tworzeniem prognoz i symulacji przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS,
 • firmach poszukujących innowacyjnych rozwiązań,
 • firmach poszukujących nowych lokalizacji dla swojej działalności,
 • firmach konsultingowych,
 • urzędach gminnych, miejskich, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, w wydziałach właściwych dla spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,
 • firmach zajmujących się organizowaniem oferty usług publicznych w miastach,
 • fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności aktywnie uczestniczą w działalności Kół Naukowych:

 • Koła Naukowego "Nieruchomości",
 • Koła Naukowego "AREA",
 • Koła Naukowego "Pro Futuro".

Koło Naukowe "Nieruchomości" wydaje czasopismo naukowe pt. "Projekt Nieruchomości", dostępne są w wersji elektronicznej: issuu.com/skn.projektnieruchomosci

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci specjalności współpracują z:

 • miastami Aglomeracji Górnośląskiej, w tym m.in. Katowicami, Gliwicami, Zabrzem, Jaworznem w zakresie programowania rozwoju,
 • firmami m.in. reprezentującymi sektor nowej gospodarki,
 • podmiotami wsparcia biznesu, w zakresie instrumentów wsparcia biznesu
 • Towarzystwem Urbanistów Polskich, w zakresie interdyscyplinarnych projektów mikro-planowania przestrzeni miejskich,
 • 13 uniwersytetami z Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry w ramach sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS-REDENE,
 • urzędami miejskimi w zakresie pozyskiwania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • Klubem Myśli Ekologicznej w Katowicach.