Zarządzanie projektami

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zawód kierownika projektu nazywany jest zawodem XXI wieku. Wymagania, jakie stawiane są przed osobą ubiegającą się o pracę w tym charakterze są wysokie. Musi ona wyróżniać się umiejętnością doskonałej samoorganizacji, posiadać kwalifikacje do zarządzania zespołem, znakomicie rozumieć środowisko, w jakim projekt jest realizowany, posiadać zdolności w zakresie podejmowania niejednokrotnie trudnych decyzji. Idealny kandydat na menedżera projektu to osoba predysponowana do bycia liderem zespołu, potrafiąca zmobilizować współpracowników do podjęcia wszelkich działań ukierunkowanych na sukces realizowanego przedsięwzięcia. Praca w tym charakterze wymaga również pozyskania umiejętności komunikacyjnych wykorzystywanych zarówno w kontaktach z innymi członkami zespołu projektowego, jak też z otoczeniem: zarządem, klientami oraz innymi interesariuszami.

Studia na specjalności umożliwią pozyskanie zarówno wiedzy, jak i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w organizacjach o projektowym stylu zarządzania. Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy we wszystkich obszarach zarządzania projektem tj.:

 • zarządzanie integracją projektu,
 • zarządzanie zakresem projektu,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie komunikacją w projekcie,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zaopatrzeniem,
 • zarządzanie interesariuszami.

Ponadto, absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” pozyska umiejętności kwalifikacje pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Ukończenie specjalności pozwoli na pozyskanie wszystkich tych umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera projektów. Program studiów został zaplanowany w taki sposób, by student był w stanie uzyskać kwalifikacje w zakresie:

 • formułowania koncepcji projektu,
 • analizy finansowej projektu,
 • planowania i harmonogramowania projektu,
 • kontroli realizacji projektu,
 • dokumentowania i zamykania projektu,
 • zarządzania zespołem projektowym,
 • zarządzania portfelem projektów,
 • wykorzystania nowoczesnych metodyk zarządzania projektami IT,
 • zarządzania wiedzą w projektach.

Szczególny nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji, a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez menedżerów projektów.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” otrzymuje kompleksowe wykształcenie predestynujące go do samodzielnej pracy organizacyjno-koordynacyjnej w środowisku projektowym, w szczególności realizującym projekty informatyczne. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku koordynatora i kierownika projektów, a docelowo kierownika kontraktu i kierownika programu, jak również do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w branży IT. Posiada ponadto umiejętność analizy planów inwestycyjnych i kierowania pracami zespołów projektowych zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi.

Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak również w mniejszych przedsiębiorstwach, także w sektorze MŚP oraz w organizacjach o charakterze niekomercyjnym lub publicznym.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność Zarządzanie projektami:

 • umożliwia pracę w jednym najbardziej poszukiwanych zawodów w kraju i na świecie,
 • daje szerokie możliwości wyboru specjalizacji branżowej, ze szczególnym wskazaniem na nowe technologie, 
 • kładzie nacisk na wiedzę interdyscyplinarną,
 • kształci Studentów na płaszczyźnie tego, jak efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne w rozwiązywaniu złożonych problemów menedżerskiego podejmowania decyzji,
 • program studiów realizowany jest zgodnie ze światowymi standardami zarządzania projektami.