Zarządzanie projektami

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zawód kierownika projektu nazywany jest zawodem XXI wieku. Wymagania stawiane przed osobą ubiegającą się o pracę w tym charakterze są wysokie. Musi ona wyróżniać się umiejętnością doskonałej samoorganizacji, posiadać kwalifikacje do zarządzania zespołem, znakomicie rozumieć środowisko, w jakim projekt jest realizowany, posiadać zdolności w zakresie podejmowania niejednokrotnie trudnych decyzji. Idealny kandydat na menedżera projektu to osoba predysponowana do bycia liderem zespołu, potrafiąca zmobilizować współpracowników do podjęcia wszelkich działań ukierunkowanych na sukces realizowanego przedsięwzięcia. Praca w tym charakterze wymaga również pozyskiwania umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanych zarówno w kontaktach z innymi członkami zespołu projektowego, jak też z otoczeniem: zarządem, klientami oraz innymi interesariuszami.

Studia na specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają pozyskanie zarówno wiedzy, jak i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w organizacjach o projektowym stylu zarządzania. W ramach specjalności realizowane są przedmioty takie jak:

 • analiza finansowa projektów
 • wprowadzenie do zarządzania projektami
 • metodyki zarządzania projektami IT
 • planowanie i harmonogramowanie projektów
 • zarządzanie portfelem projektów
 • zarządzanie wiedzą w projektach
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • negocjacje i mediacje
 • zarządzanie realizacją projektów.

Szczególny nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji, a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez menedżerów projektów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Ukończenie specjalności Zarządzanie projektami pozwala na pozyskanie wszystkich tych umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera projektów. Podczas zajęć studenci mają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy we wszystkich obszarach zarządzania projektem, takimi jak:

 • zarządzanie integracją projektu,
 • zarządzanie zakresem projektu,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie komunikacją w projekcie,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zaopatrzeniem,
 • zarządzanie interesariuszami.

Ponadto absolwent specjalności posiada umiejętności kwalifikacyjne pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Absolwent specjalności Zarządzanie projektami otrzymuje kompleksowe wykształcenie predestynujące go do samodzielnej pracy organizacyjno-koordynacyjnej w środowisku projektowym, w szczególności realizującym projekty informatyczne. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku koordynatora i kierownika projektów, a docelowo kierownika kontraktu i kierownika programu, jak również do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w branży IT. Posiada ponadto umiejętność analizy planów inwestycyjnych i kierowania pracami zespołów projektowych zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi.

Po ukończeniu tej specjalności można znaleźć zatrudnienie zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak również w mniejszych przedsiębiorstwach, także w sektorze MŚP oraz w organizacjach o charakterze niekomercyjnym lub publicznym.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studiowanie na specjalności Zarządzanie projektami:

 • umożliwia pracę w jednym najbardziej poszukiwanych zawodów w kraju i na świecie,
 • daje szerokie możliwości wyboru specjalizacji branżowej, ze szczególnym wskazaniem na nowe technologie,
 • kładzie nacisk na wiedzę interdyscyplinarną
 • kształci Studentów na płaszczyźnie tego, jak efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne w rozwiązywaniu złożonych problemów menedżerskiego podejmowania decyzji,
 • program studiów realizowany jest zgodnie ze światowymi standardami zarządzania projektami.