Przejdź do menu Przejdź do treści

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Zintegrowany międzynarodowy program studiów magisterskich Magellan, opracowany i prowadzony wspólnie przez cztery europejskie uniwersytety, to innowacyjne doświadczenie edukacyjne. Program stawia sobie za cel wykształcenie globalnych liderów gotowych do kierowania zespołami zróżnicowanymi kulturowo i rozproszonymi geograficznie. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie studentom odpowiedniego środowiska do nauki, rozwijanie inteligencji psychologicznej, biznesowej i kulturowej oraz promowanie komunikacji międzykulturowej. Dzięki poznaniu globalnych kontekstów i mechanizmów rozwiązywania problemów, a także nabyciu niezbędnych kompetencji, absolwenci kierunku są cenionymi specjalistami, którzy z powodzeniem mogą podjąć zatrudnienie i działać na rynku międzynarodowym. Program Magellan to połączenie wiedzy z zakresu biznesu, zarządzania i aspektów kulturowych, z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, które gwarantuje idealne warunki do rozwoju liderów biznesu o globalnych umiejętnościach.

Dlaczego warto?

Ten dwuletni program studiów magisterskich, realizowany w czterech różnych krajach, jest szansą na zgłębienie świata biznesu w wymiarze międzynarodowym. W trakcie studiów uczestnicy mają okazję dowiedzieć się w jaki sposób kwestie globalne i kulturowe wpływają na funkcje biznesowe, takie jak zarządzanie strategiczne i marketingowe oraz uregulowania prawne. Magellan promuję ideę łączenia edukacji z pracą oraz rozwojem osobistym. Dzięki praktykom przewidzianym w ramach programu studenci mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na Uczelni oraz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku Magellan to ludzie wykazujący biegłość w kwestiach związanych z gospodarką międzynarodową, o wysokiej inteligencji kulturowej i globalnym spojrzeniu na świat, rynki, firmy oraz ludzi. Są w stanie zrozumieć motywacje, oczekiwania i schematy działania przedsiębiorstw oraz rynków, niezależnie od kraju czy kręgu kulturowego, w którym funkcjonują.

Szeroka wiedza, jak również praktyczne umiejętności nabyte w trakcie studiów sprawiają, że absolwent kierunku Magellan posiada kompetencje niezbędne do nawigowania po międzynarodowym rynku pracy, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Osoba, która chce związać swoje życie zawodowe ze środowiskiem międzynarodowym powinna wiedzieć jak rozumieć/interpretować konkretny rynek bądź wielokulturowe miejsce pracy, a także być świadoma zwyczajów/zasad/reakcji kulturowych, które mogą prowadzić do potencjalnych nieporozumień.

Absolwent kierunku jest w pełni przygotowany do pracy w środowisku międzynarodowym oraz w grupie o zróżnicowanej strukturze kulturowej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju społecznego.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent kierunku Magellan może docelowo zostać zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej korporacji i objąć funkcję dyrektora zarządzającego (CEO), dyrektora ds. marketingu (CEM), dyrektora ds. międzykulturowych, dyrektora ds. komunikacji międzykulturowej, menedżera ds. usług międzynarodowych, menedżera ds. szkoleń międzykulturowych, dyrektora ds. międzynarodowych zasobów ludzkich, instruktora ds. komunikacji i przywództwa, konsultanta międzykulturowego lub moderatora rozwoju kariery.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Program studiów

Program studiów podzielony jest na cztery semestry i realizowany na czterech europejskich uniwersytetach. Pierwszy semestr studenci spędzają na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Polska), gdzie poznają teorię biznesu międzynarodowego, w tym takie zagadnienia, jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing i badania rynku. 

Na drugi semestr studenci przenoszą się do Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Zdobywają tu wiedzę z zakresu międzykulturowych aspektów biznesu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i zarządzania w środowisku międzykulturowym, negocjacji i komunikacji, kompetencji przywódczych w różnych kulturach, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Trzeci semestr realizowany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie (Bułgaria). Studenci poznają tu konkretne narzędzia stosowane w biznesie międzynarodowym z perspektywy międzykulturowości. Rozwój międzykulturowych umiejętności związanych z obsługą konsumenta oraz umiejętności menedżerskich idzie w parze z rozwojem umiejętności miękkich (myślenie projektowe) i poszerzaniem wiedzy na temat nowoczesnych technologii w miejscu pracy. W trakcie tego semestru studenci wezmą również udział w intensywnym programie, który ma doskonalić ich praktyczne umiejętności międzykulturowe oraz przygotują projekt konsultingowy wspólnie z wybranymi firmami. 

Ostatni semestr prowadzony na CEU Cardenal Herrera University (Hiszpania) to czas przeznaczony na odbycie praktyki studenckiej oraz ukończenie pracy magisterskiej. Studenci uczęszczać będą także na zajęcia z zakresu marketingu behawioralnego, marketingu relacji oraz zarządzania marką.

Kierunek na tle innych wyróżnia przede wszystkim silny nacisk na kompetencje językowe (studenci uczą się dwóch języków na poziomie co najmniej B2) oraz rozwój praktycznych umiejętności studentów we współpracy z przedsiębiorstwami.  

W trakcie studiów wykorzystywane są najnowsze metody nauczania, takie jak: interaktywne wykłady, studia przypadków, uczenie się poprzez doświadczenie, intensywne programy, gry symulacyjne, a także zajęcia praktyczne w postaci spotkań z przedsiębiorcami, wizyt studyjnych czy projektów doradczych.

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców z czterech uniwersytetów partnerskich oraz z innych uczelni. Wszyscy wykładowcy mają duże doświadczenie zarówno w nauczaniu, jak i w dziedzinie biznesu międzynarodowego.

Wykładowcami na kierunku są profesorowie zatrudnieni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Polska), Uniwersytecie w Debreczynie (Węgry), Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie (Bułgaria) oraz na Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania), a także profesorowie wizytujący. Studenci mogą również uczestniczyć w wykładach praktyków oraz w wizytach studyjnych w firmach.

Współpraca

Kierunek Magellan współpracuje m.in z międzynarodową siecią dydaktyczno-naukową Dukenet, zrzeszającą 20 uniwersytetów europejskich: www.dukenet.net 

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Magellana mogą korzystać ze stypendiów i praktyk oferowanych w ramach wymiany semestralnej. Możliwość ubiegania się o stypendium uzależniona jest od wyników w nauce oraz zawartych przez Uczelnię umów międzynarodowych. Informacje dotyczące rekrutacji do programów wymiany podawane są każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Po jakich kierunkach można studiować?

Do aplikowania zachęcamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które mogą pochwalić się dobrymi wynikami w nauce i pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania międzykulturowego, a także zdobyć cenne doświadczenie. Zapraszamy absolwentów kierunków takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, komunikacja i inne.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr dla wszystkich studentów1000 EUR + opłaty administracyjne
Łączna opłata za studia dla wszystkich studentów4000 EUR + opłaty administracyjne

Limit miejsc

25 

Skontaktuj się z nami

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7058

Barbara Fuks

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7016
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3