International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

International Master in Intercultural Business

Zintegrowany międzynarodowy program studiów magisterskich Magellan, opracowany i prowadzony wspólnie przez cztery europejskie uniwersytety, to innowacyjne doświadczenie edukacyjne. Program stawia sobie za cel wykształcenie globalnych liderów gotowych do kierowania zespołami zróżnicowanymi kulturowo i rozproszonymi geograficznie. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie studentom odpowiedniego środowiska do nauki, rozwijanie inteligencji psychologicznej, biznesowej i kulturowej oraz promowanie komunikacji międzykulturowej. Dzięki poznaniu globalnych kontekstów i mechanizmów rozwiązywania problemów, a także nabyciu niezbędnych kompetencji, absolwenci kierunku są cenionymi specjalistami, którzy z powodzeniem mogą podjąć zatrudnienie i działać na rynku międzynarodowym. Program Magellan to połączenie wiedzy z zakresu biznesu, zarządzania i aspektów kulturowych, z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, które gwarantuje idealne warunki do rozwoju liderów biznesu o globalnych umiejętnościach.

Dlaczego warto?

Ten dwuletni program studiów magisterskich, realizowany w czterech różnych krajach, jest szansą na zgłębienie świata biznesu w wymiarze międzynarodowym. W trakcie studiów uczestnicy mają okazję dowiedzieć się w jaki sposób kwestie globalne i kulturowe wpływają na funkcje biznesowe, takie jak zarządzanie strategiczne i marketingowe oraz uregulowania prawne. Magellan promuję ideę łączenia edukacji z pracą oraz rozwojem osobistym. Dzięki praktykom przewidzianym w ramach programu studenci mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na Uczelni oraz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku Magellan to ludzie wykazujący biegłość w kwestiach związanych z gospodarką międzynarodową, o wysokiej inteligencji kulturowej i globalnym spojrzeniu na świat, rynki, firmy oraz ludzi. Są w stanie zrozumieć motywacje, oczekiwania i schematy działania przedsiębiorstw oraz rynków, niezależnie od kraju czy kręgu kulturowego, w którym funkcjonują.

Szeroka wiedza, jak również praktyczne umiejętności nabyte w trakcie studiów sprawiają, że absolwent kierunku Magellan posiada kompetencje niezbędne do nawigowania po międzynarodowym rynku pracy, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Osoba, która chce związać swoje życie zawodowe ze środowiskiem międzynarodowym powinna wiedzieć jak rozumieć/interpretować konkretny rynek bądź wielokulturowe miejsce pracy, a także być świadoma zwyczajów/zasad/reakcji kulturowych, które mogą prowadzić do potencjalnych nieporozumień.

Absolwent kierunku jest w pełni przygotowany do pracy w środowisku międzynarodowym oraz w grupie o zróżnicowanej strukturze kulturowej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju społecznego.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent kierunku Magellan może docelowo zostać zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej korporacji i objąć funkcję dyrektora zarządzającego (CEO), dyrektora ds. marketingu (CEM), dyrektora ds. międzykulturowych, dyrektora ds. komunikacji międzykulturowej, menedżera ds. usług międzynarodowych, menedżera ds. szkoleń międzykulturowych, dyrektora ds. międzynarodowych zasobów ludzkich, instruktora ds. komunikacji i przywództwa, konsultanta międzykulturowego lub moderatora rozwoju kariery.

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Program studiów

Program studiów podzielony jest na cztery semestry i realizowany na czterech europejskich uniwersytetach. Pierwszy semestr studenci spędzają na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Polska), gdzie poznają teorię biznesu międzynarodowego, w tym takie zagadnienia, jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing i badania rynku. 

Na drugi semestr studenci przenoszą się do Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Zdobywają tu wiedzę z zakresu międzykulturowych aspektów biznesu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i zarządzania w środowisku międzykulturowym, negocjacji i komunikacji, kompetencji przywódczych w różnych kulturach, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Trzeci semestr realizowany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie (Bułgaria). Studenci poznają tu konkretne narzędzia stosowane w biznesie międzynarodowym z perspektywy międzykulturowości. Rozwój międzykulturowych umiejętności związanych z obsługą konsumenta oraz umiejętności menedżerskich idzie w parze z rozwojem umiejętności miękkich (myślenie projektowe) i poszerzaniem wiedzy na temat nowoczesnych technologii w miejscu pracy. W trakcie tego semestru studenci wezmą również udział w intensywnym programie, który ma doskonalić ich praktyczne umiejętności międzykulturowe oraz przygotują projekt konsultingowy wspólnie z wybranymi firmami. 

Ostatni semestr prowadzony na Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania) to czas przeznaczony na odbycie praktyki studenckiej oraz ukończenie pracy magisterskiej. Studenci uczęszczać będą także na zajęcia z zakresu marketingu behawioralnego, marketingu relacji oraz zarządzania marką.

Kierunek na tle innych wyróżnia przede wszystkim silny nacisk na kompetencje językowe (studenci uczą się dwóch języków na poziomie co najmniej B2) oraz rozwój praktycznych umiejętności studentów we współpracy z przedsiębiorstwami.  

W trakcie studiów wykorzystywane są najnowsze metody nauczania, takie jak: interaktywne wykłady, studia przypadków, uczenie się poprzez doświadczenie, intensywne programy, gry symulacyjne, a także zajęcia praktyczne w postaci spotkań z przedsiębiorcami, wizyt studyjnych czy projektów doradczych.

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców z czterech uniwersytetów partnerskich oraz z innych uczelni. Wszyscy wykładowcy mają duże doświadczenie zarówno w nauczaniu, jak i w dziedzinie biznesu międzynarodowego.

Wykładowcami na kierunku są profesorowie zatrudnieni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Polska), Uniwersytecie w Debreczynie (Węgry), Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie (Bułgaria) oraz na Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania), a także profesorowie wizytujący. Studenci mogą również uczestniczyć w wykładach praktyków oraz w wizytach studyjnych w firmach.

Współpraca

Kierunek Magellan współpracuje m.in z międzynarodową siecią dydaktyczno-naukową Dukenet, zrzeszającą 20 uniwersytetów europejskich: www.dukenet.net 

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Magellana mogą korzystać ze stypendiów i praktyk oferowanych w ramach wymiany semestralnej. Możliwość ubiegania się o stypendium uzależniona jest od wyników w nauce oraz zawartych przez Uczelnię umów międzynarodowych. Informacje dotyczące rekrutacji do programów wymiany podawane są każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Po jakich kierunkach można studiować?

Do aplikowania zachęcamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które mogą pochwalić się dobrymi wynikami w nauce i pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania międzykulturowego, a także zdobyć cenne doświadczenie. Zapraszamy absolwentów kierunków takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, komunikacja i inne.

Jak się dostać

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

  2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

  3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

  4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

  5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Czesne wynosi 2000 EUR za każdy rok studiów (4000 EUR za całe studia) plus lokalne opłaty administracyjne ustalane przez każdy z uniwersytetów partnerskich.

Limit miejsc

25