Analiza i projektowanie systemów logistycznych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność analityczna związana jest z potrzebami współczesnego biznesu w zakresie systemowego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi i przeprowadzania kompleksowych analiz, na podstawie których będą one kształtowane. Związane jest to z umiejętnością organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemowych (kompleksowych) rozwiązań logistycznych w celu tworzenia potencjału logistycznego przedsiębiorstwa i usprawniania zarządzania logistycznego. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Proces kształcenia kładzie nacisk aspekty praktyczne i przykłady związane z posługiwaniem się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki. Ponadto kształcone są umiejętności związane z przygotowywaniem złożonych projektów logistycznych, umiejętnością pracy w zespole i kierowania nim.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student pozna:

  • Zaawansowaną wiedzę analityczną (o wyższych kompetencjach) w sferze przepływów produktów i usług wykorzystywaną pod kątem interpretowania informacji dotyczącej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw;
  • Interdyscyplinarne problemy logistyczne, w szczególności w kontekście wymogów marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania projektami;
  • Stosowanie różnych metod badawczych, ilościowych i jakościowych służących rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem logistyką w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw;
  • Podejście i główne elementy pracy w zespole i kierowania nim.

Nauczy się także:

  • Dobierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczącej bardziej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw;
  • Rozumienia zasady funkcjonowania systemów, organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych;
  • Posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki;
  • Przygotowania złożonych projektów logistycznych, projektowania i stosowania bardziej zaawansowanych metod badawczych;
  • Przedstawiania wyników analiz w formie prezentacji multimedialnej i przy realizacji współpracy zespołowej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Ukończenie specjalności Analiza i projektowanie systemów logistycznych ułatwi rozwój zawodowy wszystkim absolwentom pretendującym do stanowisk specjalistów, doradców i menedżerów logistyki, zaś w szczególności absolwentom podejmującym pracę firmach konsultingowych, korporacjach realizujących strategiczne projekty logistyczne, przedsiębiorstwach realizujących rozbudowane operacje logistyczne, itp. Niezależnie od powyższych predyspozycji zawodowych absolwenci kierunku Logistyka mogą stać się przedsiębiorcami pracującymi na własny rachunek, założycielami i udziałowcami MSP, specjalistami ds. logistyki miejskiej w organizacjach samorządowych, specjalistami ds. logistyki w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach usługowych oraz organizacjach non-profit, kierownikami komórek ds. transportu i logistyki gmin, powiatów, samorządów regionalnych lub wojewódzkich, menedżerami w dużych sieciach handlowych, działaczami związkowymi, a także przywódcami różnych organizacji społeczno-samorządowych. Absolwent będzie w pełni przygotowany zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do zajmowania w przyszłości kierowniczych stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania w sferze logistyki.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka współpracuje z praktyką (dotyczy to wszystkich profili i specjalności na I i II stopniu studiów), m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT. Studenci prowadzą działalność w Naukowym Kole Logistyki "DIALOG" działającym przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków".