Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG)

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, który stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju kompetentnych, przedsiębiorczych menedżerów i specjalistów zdolnych efektywnie i skutecznie działać na współczesnym rynku. Umiędzynarodowienie jest obecnie powszechną strategią polskich przedsiębiorstw. Co więcej, na rynku krajowym działają tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz liczne globalne korporacje. Współpraca międzynarodowa przybiera zróżnicowane formy i zachodzi na wszystkich poziomach (firm, regionów, całych gospodarek). Polska stanowi część jednolitego rynku europejskiego i posiada szerokie kontakty z instytucjami Unii Europejskiej. Te uwarunkowania kreują popyt na wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Program kształcenia na kierunku wyróżnia bogata oferta przedmiotów uwzględniających środowisko międzynarodowe, nauka języków obcych oraz możliwości studiowania i zdobywania praktyk również za granicą.

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikowanie szans wynikających z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz tworzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi, prowadzenie bieżącej działalności poprzez negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych, realizowanie projektów europejskich i wiele innych.

Obszar kształcenia na Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze idealnie wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki, która jest już częścią światowego systemu powiązań ekonomicznych.

2. WYMAGANA MATURA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

 • język obcy,
 • matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS (do wyboru).

Punkty liczone są w następujący sposób:

 • poziom podstawowy - wynik matury mnożony razy 0,7
 • poziom rozszerzony - wynik matury mnożony razy 1,0

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

3. KORZYŚCI

Absolwenci Kierunku MSG są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków i menedżerów w:

 • dużych polskich firmach o różnej specyfice branżowej, które są już obecne na rynku globalnym,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub planują ich nawiązanie,
 • korporacjach globalnych posiadających filie i oddziały na rynku polskim,
 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych,
 • instytucjach i jednostkach administracyjnych różnych szczebli realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

4. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem zróżnicowanych i nowoczesnych metod dydaktycznych.

Kadra naukowo-dydaktyczna posiada wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie w różnych formach kształcenia, w tym na studiach podyplomowych, szkoleniach i studiach doktoranckich. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku posiadają bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych pobytów naukowych i dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (m.in. w USA, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Litwie, Łotwie, Węgrzech). Wśród wykładowców są także certyfikowani tutorzy akademiccy.

Zajęcia na bieżąco wzbogacane są udziałem praktyków zajmujących się bezpośrednio współpracą z podmiotami zagranicznymi, dzięki czemu można skonfrontować wiedzę z praktyką i bliżej poznać firmy lub zdobyć staż zawodowy.

5. SPECJALNOŚCI

Specjalność I stopieńII stopień
Biznes międzynarodowy++

6. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mają możliwość dodatkowego rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji działając w Kole Naukowym "International Challenge". W ramach tej aktywności mogą realizować projekty badań naukowych, organizować różne wydarzenia, w tym cykliczne seminarium "Dni Europejskie", współpracować przy tworzeniu artykułów, czy uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę MSE, a także w studenckich konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Studenci chcący jeszcze intensywniej rozwijać swoje zainteresowania naukowe i zawodowe oraz wzbogacać kompetencje mają dostępną bogatą ofertę tutoringu akademickiego w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych.