Zarządzanie relacjami z klientami

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Wobec postępującej technicyzacji i wirtualizacji życia społecznego i gospodarczego maleje zapotrzebowanie na pracowników wykonujących czynności powtarzalne i zautomatyzowane, ponieważ takie prace będą w coraz większym stopniu realizowane przez nieustannie unowocześniane roboty. Tym samym wzrośnie popyt na pracowników o specyficznej wiedzy i zdolnościach, których nie da się zastąpić maszynami ze względu na ich typowo ludzkie umiejętności, czyli tzw. miękkie kompetencje.

Zarządzanie relacjami z klientami jest oferowaną na II stopniu studiów - specjalnością, która stanowi odpowiedź na powyższe zmiany na rynku pracy. Nie rezygnując z poszerzania wiedzy studentów w obszarze nowoczesnych technologii, specjalność ta ma kształtować pogłębione umiejętności interpersonalne, służące nawiązywaniu osobistych kontaktów z różnymi podmiotami rynku, wypracować postawy lojalności i zaangażowania, a także gotowość do rozwiązywania problemów w drodze mediacji, negocjacji, a przede wszystkim skutecznej komunikacji. Tym, co wyróżnia specjalność jest jej interdyscyplinarny charakter oraz koncentracja na rozwijaniu kompetencji i umiejętności, które pozwolą studentom sprawnie realizować zadania związane z kreowaniem bliskich i trwałych relacji między firmą i jej klientami.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studia na specjalności Zarządzanie relacjami z klientami pozwalają:

 • poznać specyfikę oraz sposoby kształtowania i zarządzania relacjami z klientem,

 • zdobyć umiejętność efektywnej komunikacji z różnymi podmiotami rynku,

 • poznać metody kreowania satysfakcji i lojalności klienta przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 • zdobyć wiedzę na temat skutecznych systemów sprzedaży, zwiększania efektywności pracy handlowców i jej oceny,

 • opanować umiejętność organizowania i realizowania badań rynkowych, w tym profilowania i segmentacji klientów,

 • zyskać wiedzę dotyczącą polityki zrównoważonego rozwoju w UE i umiejętność rozwijania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,

 • nauczyć się jak rozstrzygać spory w drodze negocjacji i mediacji rynkowych, poznać prawa z zakresu ochrony interesów konsumenta.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Zarządzanie relacjami z klientami mogą wybrać karierę w:

 • działach obsługi klienta i działach sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych,

 • instytucjach finansowych, korporacjach, firmach państwowych i prywatnych na stanowisku specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem,

 • podmiotach działających na rzecz ochrony interesów konsumentów, w tym w instytucjach pozasądowego rozstrzygania sporów oraz biurach Powiatowych Rzeczników Konsumentów,

 • organizacjach pozarządowych, spółdzielniach społecznych i innych organizacjach, dla których podstawą działalności jest budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z grupami interesariuszy,

 • biurach marketingu i agencjach public relations.

Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią też absolwentom prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

 • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie relacjami z klientem jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

 • Studenci specjalności Zarządzanie relacjami z klientem mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

 • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

 • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Obsługa klienta i zarządzanie reklamacjami, Mediacje i negocjacje w relacjach rynkowych, CSR i etyczne aspekty relacji z klientami. 

 • Na zajęcia z poszczególnych przedmiotów zapraszani są reprezentanci praktyki, a najbardziej zaangażowani studenci mają szansę na atrakcyjne staże w wiodących firmach regionu.

 • Specjalność współpracuje z Powiatowymi/Miejskimi Rzecznikami Konsumentów i przedstawicielami organizacji konsumenckich (w ramach zajęć z przedmiotu „Prawa konsumentów w relacjach rynkowych”).

 • Specjalność współpracuje z Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach oraz Stałym Polubownym Sądem Arbitrażowym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach (w ramach zajęć z przedmiotów „Mediacje i negocjacje w relacjach rynkowych” i „Prawa konsumentów w relacjach rynkowych”).

 • Specjalność prowadzona jest przez pracowników Katedry, przy której działa koło naukowe International Business Research Club (dawniej AwareNet Club).