Specjalność: Zarządzanie podmiotami leczniczymi

1. Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie podmiotami leczniczymi ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej realizującej zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia jak również menadżerów zatrudnionych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych podmiotach leczniczych do efektywnego ekonomicznie i społecznie odpowiedzialnego działania. Sektor ochrony zdrowia jest specyficznym środowiskiem funkcjonowania organizacji, bowiem osoby w nim zatrudnione muszą umiejętnie równoważyć wyzwania wynikające z konieczności osiągania zysku finansowego z akceptacja dla zasad humanitarnego pomagania ludziom. Ekonomiczną specyfikę sektora ochrony zdrowia można zauważyć poprzez wskazanie między innymi takich uwarunkowań działania organizacji jak istnienie szczególnych norm prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących podmiotów leczniczych, warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, konieczności tworzenia odrębnych systemów dla promocji i prewencji zdrowia poszczególnych grup ludności na przykład osób starszych czy dzieci oraz szczególnego znaczenia norm etycznych dla funkcjonowania tego sektora. 

Kształcenie studentów w ramach specjalności Zarządzanie podmiotami leczniczymi ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych, stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do posługiwania się konkretnymi narzędziami planistycznymi, różnorodnymi rachunkami ekonomicznymi oraz narzędziami informatycznymi. Będą umieli stosować zasady rachunkowości, prowadzić ewidencję podatkową, sporządzać sprawozdania finansowe dla celów zarządczych oraz dla zewnętrznych użytkowników, analizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostki ochrony zdrowia, organizować i przeprowadzać kontrolę i audyt wewnętrzny, sporządzać plany i budżety finansowe, kalkulować ceny usług zdrowotnych oraz koszty ich świadczenia oraz zarządzać infrastrukturą techniczną jednostki. Ich szeroka wiedza w szczególności w zakresie finansów, ekonomii, polityki społecznej a także prawa i technik pracy menedżera przygotuje ich do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia.

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają  wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Analizy i rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
 • Kultury organizacyjnej w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Procesu obsługi pacjenta / klienta,
 • Rachunkowości zarządczej w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Planowania finansowego w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, 
 • Systemów zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Przywództwa w ochronie zdrowia.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Absolwenci specjalności Zarządzanie podmiotami leczniczymi będą przygotowani do objęcia stanowisk w działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych oraz średniego szczebla zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno państwowych oraz samorządowych. Ich naturalnym środowiskiem pracy będą:

 • Szpitale,
 • Publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze,
 • Wydziały zdrowia w urzędach gmin, powiatów i na poziomie regionu,
 • Start-up projektujące i sprzedające nowe usługi  w zakresie promocji, prewencji i leczenia chorób,
 • Placówki opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Dodatkowe informacje o kierunku: 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-i-stopnia.html 

oraz 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-ii-stopnia.html

Kurator Kierunku: Aldona Frączkiewicz-Wronka: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl
Menedżer Kierunku: Karolina Szymaniec-Mlicka: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl