01.10.2013 07:25

Ocena jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych


Na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Treść komunikatu o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dostępna jest stronie MNiSW.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazami ocenionych jednostek naukowych.