Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Minister Funduszy i Polityki Regionalej, który stanowi platformą współpracy całej administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi, funkcjonuje Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.


Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Celem działania Grupy roboczej jest upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni, które zostały zdefiniowane przez środowisko akademickie w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowaniem się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Czemu służy Deklaracja?

Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania  tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Treść Deklaracji:

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się: 

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
 2. Kształtować  społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
 8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

Do kogo jest kierowana Deklaracja?

Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i prywatnych oferujących edukację zarówno na kierunkach humanistycznych, jak i ekonomicznych. Kluczowym jest wola uczelni do realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej w duchu nowoczesnej edukacji globalnej uwzględniającej trendy związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Deklaracja kierowana jest do jednostek poszukujących inspiracji dla usprawniania systemów rozwoju uczelni w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania, właściwych dla wiodących międzynarodowych ośrodków uniwersyteckich.

Aktualne zadania grupy roboczej

Grupa robocza realizuje zadania w oparciu o kierunki przyjęte w Deklaracji. Aktualnie Grupa robocza skupia się m.in. na organizacji cyklu webianariów tematycznych w zakresie praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni, wydaniu Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dobie Pandemii Koronawirusa w Polsce, diagnozy stanu społecznej odpowiedzialności uczelni w Polsce oraz opracowania zestawu wskaźników do monitorowania wdrażania zasad Deklaracji.

Kto prowadzi prace Grupy roboczej?

Koordynatorem prac Grupy roboczej jest prof. dr hab. Piotr Wachowiak - rektor Szkoły Głównej Handlowej. Prace grupy roboczej koordynowane są z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do współpracy w Grupie roboczej można dołączyć na każdym z etapów realizacji zadań. Członkostwo w Grupach roboczych Zespołu jest otwarte dla zainteresowanych. Zaangażowanie ma charakter wolontarystyczny. Członkowie Grupy roboczej dzielą się swoją wiedzą ekspercką oraz dobrymi praktykami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na sou@mfipr.gov.pl.

Więcej informacji nt. grupy na stronie www.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. społecznego zaangażowania naszego Uniwersytetu na stronie: www.ue.katowice.pl/projekty/uniwersytet-spolecznie-odpowiedzialny