I Konferencja Naukowa KN QUANTUM

Pierwsza Konferencja Naukowa pt. "Nowoczesne metody zarządzania finansami" zorganizowana przez Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM już za nami. Wydarzenie przyciągnęło zarówno grono naukowców, jak i ambitnych i żądnych wiedzy studentów.


Serdecznie dziękujemy za udział Władzom Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Dziekanowi Prof. UE dr hab. Andrzejowi Piosikowi oraz Prodziekan dr Krystynie Mitrędze-Niestrój. Dziękujemy również Komitetowi Naukowemu Konferencji w którego skład wchodzili prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Opiekun naszego Koła - dr Jan Kaczmarzyk, dr Piotr Kania oraz dr Krystyna Mitręga-Niestrój. Szczególne podziękowania składamy na ręce Sponsora Konferencji - State Street Bank. Za udział w Konferencji dziękujemy pracownikom Katedry Finansów Publicznych, prof. Krystyna Znanieckiej i dr Bożenie Ciupek.

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pawła Łopaciuka oraz Radosława Płowasia, którzy wygłosili referaty pt. "Regulacje prawne i ich wpływ na zwiększenie efektywności realizacji inwestycji przez JST- rozwój Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w Polsce" oraz "Wpływ decyzji o zaprzestaniu wypłacania dywidendy przez spółkę publiczną na kurs akcji".

Absolwenci Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, naszego Uniwersytetu, Małgorzata Grząba oraz Michał Włoszek zaprezentowali ciekawy referat dotyczący zarządzania ryzykiem pogodowym przedsiębiorstw pt. "Wykorzystanie instrumentów pochodnych do kontroli ryzyka pogodowego przedsiębiorstwa". Studenci Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Anna Dzieża wraz z Moniką Jałochą oraz Anną Stępką skupiły się na prognozowaniu ryzyka zmian kapitału ulokowanego w agresywnych funduszach inwestycyjnych prezentując referat pt. "Wykorzystanie ruchu Browna do prognozowania wyników funduszy rynku krajowego inwestujących w akcje".

Jakub Czop z Adamem Lipichem skoncentrowali się na ocenie ryzyka ekstremalnego związanego z inwestowaniem w akcje, prezentując referat pt. "Badanie ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą Miary Zagrożonej". Marek Błachut z Arkadiuszem Bogoczem i Mikołajem Płonką wygłosili referat pt. "Porównanie modeli parametrycznych w procesie konstrukcji terminowej struktury stóp procentowych". Grzegorz Warwas poruszył tematykę efektywności zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prezentując referat pt. "Mierniki wykonania zadań w budżecie zadaniowym JST".

Studentka Wydziału Zarządzania, Nikoleta Musiał, skupiła się na budżecie zadaniowym jako metodzie zarządzania w referacie pt. "Budżet zadaniowy jako przykładu nowoczesnej metody zarządzania".

Artykuły przygotowane przez Studentów, uczestników Konferencji zostaną poddane recenzji i opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Pomimo tego, iż była to dopiero pierwsza Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM, nadal jesteśmy spragnieni wiedzy oraz pełni zapału, aby w przyszłości organizować kolejne takie wydarzenia!