Konferencja "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mamy również przyjemność poinformować, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE .


Wydarzenie skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, jej celem jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznym, nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie własnych badań naukowych. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii lub czasopiśmie oraz jego prezentacja podczas jednej z sesji. Naszym celem jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu następujących dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. Planowanym wydarzeniem towarzyszącym tej konferencji będzie seminarium na temat standardów pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 29 lutego 2020 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji, natomiast termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 31 lipca 2020 r. Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane zostaną wydane w jednej z dwóch publikacji: czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management (publikacja w języku angielskim) lub w monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (publikacja w języku polskim).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na fanpage Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydarzeniu na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!