Monografia naszego pracownika w Wageningen Academic Publisher

Nakładem wydawnictwa holenderskiego Wageningen Academic Publisher ukazała się monografia autorstwa prof. UE dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, dr Sylwii Mokrysz i dr. Łukasza Wróblewskiego zatytułowana Consumers Towards Marketing Strategies of Coffee Producers, DOI: 10.3920/978-90-8686-905-3. Wydawnictwo znajduje się na liście MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.


Myślą przewodnią monografii jest konfrontacja strategii marketingowych producentów kawy z rzeczywistymi potrzebami konsumentów, identyfikacja nieprawidłowości jakie mogą mieć miejsce w procesie implementacji i realizacji tych strategii oraz wskazanie producentom kawy sposobów pokonania zidentyfikowanych trudności. Podstawy źródłowe monografii stanowią informacje pierwotne i wtórne. Pozyskane one zostały w wyniku badań tak podażowej, jak i popytowej strony rynku kawy. Przedstawione wyniki i płynące z nich wnioski otrzymano w wyniku przeprowadzenia analizy treści dokumentów 26 producentów kawy, indywidualnych wywiadów pogłębionych z menadżerami, analizy studium przypadku oraz wywiadów bezpośrednich z 800 konsumentami kawy. Zakres przestrzenny badań obejmował polski rynek kawy, jeden z największych rynków w Europie, o wysokim potencjale wzrostowym.

O publikacji na stronie wydawnictwa