Rektorskie granty naukowe 2020

Do 22 listopada 2020 r. można składać tegoroczny wniosek o przyznanie rektorskich grantów naukowych za wybitne osiągnięcia naukowe. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów.


Obrazek przedstawia naukowca.

Rektorskie granty naukowe przyznawane są w następujących kategoriach:

  • publikację artykułu w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym;
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na projekt w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie 2-25 listopada roku, w którym przyznawane są granty.

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną na adresy: aleksandra.kustron@ue.katowice.pl, dorota.szywacz@ue.katowice.pl 

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, prosimy o skan wniosku, natomiast załączniki mogą Państwo wysłać w postaci skanów pierwszych stron publikacji lub ewentualnie podać linki, które do tych publikacji prowadzą. Dziękujemy

W 2019 roku granty otrzymało 44. pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 42. osoby za publikację artykułów w czasopismach naukowych / recezowanych materiałach konferencyjnych znajdujacych się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksowanych w bazach Journal Citation Reports posiadajacych wskaźnik IF lub Scopus, posiadajacych wskaźnik SNIP, z afiliacją Uniwersytetu oraz w ewaluowanej dyscyplinie naukowej najwyższej kategorii;
  • 1 osoba za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym;
  • 1 osoba za publikację artykułów w czasopismach naukowych / recezowanych materiałach konferencyjnych znajdujacych się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksowanych w bazach Journal Citation Reports posiadajacych wskaźnik IF lub Scopus, posiadajacych wskaźnik SNIP, z afiliacją Uniwersytetu oraz w ewaluowanej dyscyplinie naukowej najwyższej kategorii oraz za pozyskanie finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym.

Więcej informacji